Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, zaprasza na przetarg nieograniczony na usługi pt.: „odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów  ściekowych o kodzie 19 08 05  z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu”.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert dotyczących zapytania cenowego na „Odbiór, transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów technologicznych w postaci skratek 19 08 01 i zawartości piaskowników 19 08 02, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i Przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” 

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.

Zobacz więcej