Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę 1000 szt. nakładek na wodomierze do odczytu radiowego.Zaoferowane w przetargu nakładki muszą być w pełni kompatybilne z wodomierzami będącymi w zasobach Zamawiającego tj. wodomierzami produkcji firmy MIROMETR. Ponadto Zamawiający w chwili obecnej posiada PSION-y z oprogramowaniem IZAR Win CE, z którymi muszą współpracować nakładki.

Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od dnia podpisania umowy Kryteria oceny ofert: Cena - 100% SIWZ można odebrać w "Wodociągach Płockich" Sp. z o.o. ul. Górna 56B - Dział Zaopatrzenia w godz. 8.00-14.00, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną : awyczalkowska@wodociagi.pl Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 101 do dnia 18.08.2010r. godz. 11,00 Termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego pokój nr 105 w dniu 18.08.2010r. godz. 11,00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych Termin związania ofertą - 30dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wadium - nie wymaga się.

Opis warunków udziału:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadaja niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismene zobowiązanie innych podmiotów do udostepniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Spełnieniem warunku będzie wykazanie się przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy urządzeń pomiarowych lub systemów radiowych w ilości min. 500 szt.
  3. znajdują się w sytuaci ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu wewnetrznego.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

  • Elzbieta Krysiak /w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/ tel. 024 364 42-29
  • Anna Wyczałkowka /w zakresie SIWZ/ tel. 024 364-42-54, fax 024 364 42 64