Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11; 09 – 402 Płock, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszej specyfikacji. ...

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11; 09 – 402 Płock, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszej specyfikacji. ...

 

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia