Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę koagulantu glinowego w ilości 1500 ton.

Koagulant musi posiadać zdolność redukcji wskaźników zanieczyszczeń (woda wislana - zbiornik wody czystej):

 • utlenialność (Mn) - powyżej 73%
 • ogólny węgiel organiczny (OWO) - powyżej 50%.

Koagulant posiadający wskaźniki poniżej określonych wartości nie będzie podlegał ocenie.

Termin realizacji zamówienia: 24 m-ce od dnia podpisania umowy

Kryteria oceny ofert:

 • Koszt uzdatniania 1m3 wody - 50%
 • Redukcja zanieczyszczeń - 40%
 • Jakość osadów pokoagulacyjnych - 10%

SIWZ można odebrać w "Wodociągach Płockich" Sp. z o.o. ul. Górna 56B - Dział Zaopatrzenia w godz. 8.00-14.00, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną : awyczalkowska@wodociagi.pl

W terminie od dnia 31.08.2010 r. do 06.09.2010r. Wykonawca zgłosi chęć udziału w testsach w skali technicznej do zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wytypowany przez siebie koagulant do testów w skali technicznej w ilości na okres do trzech tygodni testów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Testy w skali technicznej zostana wykonane na koszt Zamawiającego. Po przeprowadzeniu testów w skali technicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy sprawozdanie z wynikami badań. Po ich otrzymaniu nalezy złożyć ofertę.

Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego pok. 101 do dnia 10.11.2010r. godz. 11,00.

Termin otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego pokój nr 105 w dniu 10.11.2010r. godz. 11,00.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą - 60dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wadium - 12.000 zł

Opis warunków udziału:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadaja niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismene zobowiązanie innych podmiotów do udostepniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Spełnieniem warunku będzie wykazanie się przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje przez okres co najmniej 12 m-cy co najmniej dwie dostawy koagulantów lub poliellektrolitów.
 3. znajdują się w sytuaci ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie § 8 ust. 7 i 8 Regulaminu wewnetrznego.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

 • Krzysztof Matuszewski /w zakresie opisu przedmiotu zamówienia/ tel. 024 364 42-70
 • Stanisław Kowalski /W zakresie przedmiotu zamówienia/ - tel 024 364-42-73
 • Anna Wyczałkowka /w zakresie SIWZ/ tel. 024 364-42-54, fax 024 364 42 64