Statystyka

Infrastruktura eksploatowana przez „Wodociągi  Płockie” Sp. z o.o. stan na dzień  31.12.2015 r.

Sieć wodociągowa o łącznej długości 489,8 km, w tym:

sieć magistralna 24,1 km sieć rozdzielcza 298,4 km przyłącza 167,3 km

Sieć kanalizacyjna o łącznej długości 291,3 km, w tym:

kanalizacja ogólnospławna 37,1 km kanalizacja sanitarna 201,2 km przyłącza 53,0 km