Vademecum klienta

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem, który w prosty i przystępny sposób przeprowadzi Państwa przez proces zawarcia umowy z Wodociągami o świadczenie usług wodno - kanalizacyjnych.

Z myślą o Państwa wygodzie przygotowaliśmy mini-przewodnik, który pomoże skompletować niezbędne dokumenty, podpowie z kim się kontaktować oraz wskaże najważniejsze elementy prac.

Jak przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej i zostać naszym Klientem?
 • Planujesz lub właśnie rozpoczynasz budowę i potrzebujesz dostęp do docelowego przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego?
 • Na czas prac budowlanych zaopatrzyłeś się już w dostęp do przyłącza czasowego, lecz docelowo planujesz założyć docelowe przyłącze wodne lub kanalizacyjne?
 • Chcesz podjąć działania, które doprowadzą do powstania nowego punktu odbioru, jak na przykład rozbudowa i modernizacja obiektu, uruchomienie nowej działalności gospodarczej?

Skorzystaj z mini-przewodnika Klienta, który w szybki i przystępny sposób przeprowadzi Cię przez ten proces!

KROK 1 Sprawdź warunki techniczne
 • Pobierz Wniosek wydania warunków technicznych.
 • Do wniosku dołącz plan sytuacyjno - wysokościowy nieruchomości.
 • Wypełniony wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta Wodociągów Płockich. Termin rozpatrzenia wniosku i wydania warunków wynosi od 14 do 30 dni.
 • Masz pytanie dotyczące warunków technicznych? Skontaktuj się z Działem Techniczno-Inwestycyjnym, pod numerem telefonu (24) 364 42 21 lub (24) 364 42 19.
KROK 2 Wykonanie przyłącza
 • Upewnij się, że dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na podstawie warunków technicznych. Taką dokumentację wykona uprawniony projektant posiadający uzgodnienie
  w "Wodociągach Płockich" Sp. z o.o.
 • Roboty budowlano - montażowe mogą być realizowane wyłącznie przez firmy uprawnione do wykonywania prac w branży wodno - kanalizacyjnej.
KROK 3 Odbiór techniczny przyłącza
 • Do Ciebie należy zgłoszenie robót do odbioru oraz przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalające na ocenę należytego wykonania robót.
 • Pobierz i wypełnij formularz Zlecenia opracowania dokumentacji technicznej.
 • Do dokumentacji odbiorowej dołącz inwentaryzację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej, jako dane w układzie współrzędnych 2000, zaewidencjonowane w Księdze Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG).
 • Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są przez odpowiednie służby eksploatacyjne "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o. Opłatę za włączenie możesz uiścić przelewem bankowym, przy odbiorze musisz dołączyć do dokumentacji potwierdzenie przelewu.

opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji sanitarnej

opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej

opracowanie map do celów projektowych

550 zł netto + VAT

850 zł netto + VAT

500 zł netto + VAT

W celu zgłoszenia gotowości odbioru, skontaktuj się z Panem Adamem Stepkowskim w Dziale Techniczno - Inwestycyjnego, pod numerem, telefonu (24) 364 42 20.

Odbiór końcowy następuje w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.

Chcesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na wybudowanie sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych?
 • W warunkach technicznych wydanych przez "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. określony jest zakres sieci i urządzeń podlegających odpłatnemu przekazaniu.
 • Pobierz i wypełnij wniosek o refundację kosztów załączając:
  - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy,
  - wyszczególnienie i wyodrębnienie zakresu rzeczowego,
  - dokument potwierdzający ustanowienie służebności przesyłu dla sieciposadowionych na terenie działki prywatnej.
 • "Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. ustalają z Inwestorem w formie pisemnej tzw. porozumienie o refundacji, obejmując zakres rzeczowy, który ma być objęty refundacją, przewidywany termin zakończenia robót, a także przewidywany termin przekazania wykonanych urządzeń na własność "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.
 • Wartość przejmowanego urządzenia stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wnioskodawcy zostaje ustalona przez Spółkę na podstawie algorytmu określania wartości godziwej urządzenia, z zastosowaniem metody dochodowej.
 • Umowa o przekazanie odcinka sieci spisywana jest po przeprowadzaniu czynności odbiorowych oraz dostarczeniu dokumentów określonych w regulaminie.
Do pobrania

Może chciałbyś zobaczyć jeszcze: