Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działając w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na Remont Zbiornika Wody Czystej naterenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ul. Górnej 56B.

    Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie wykładziny w ilości 1690 m2 - powłoki w systemie PCC na ścianach, słupach, blokach oporowych rurociągów i stropie wewnątrz zbiornika, aplikowanej metodą natryskową, o średniej grubości 2,5 cm oraz wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, występujących w zbiorniku rys w ilości 40 mb.
Należy stosować materiały posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz atesty higieniczne dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.
Prace obejmują przygotowanie powierzchni do reprofilacji: skucie warstw nienośnych, czyszczenie - piaskowanie powierzchni do „zdrowej” nośnej warstwy, zabezpieczenie odkrytego zbrojenia, naprawy spękanych bloków oporowych rurociągów.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 ogłaszają przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji kanału betonowego Ø 800 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego w Płocku.

Zobacz więcej

Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę nakładek na wodomierze do radioodczytu w ilości 3000 sztuk.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działajac w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku  garażowego  z zapleczem socjalnym  dla potrzeb Wydziału Sieci  Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami  sanitarnymi, elektrycznymi,   c.o.  i przyłączami, z dobudowaniem  placu  i zagospodarowaniem terenu  w rejonie projektowanego  budynku, zlokalizowanego  na terenie  Oczyszczalni  Ścieków  w Maszewie n/Wisłą.

Przedmiotem zamówienia jest: budynek składający się z dwóch brył: garażowej - wyższej i zaplecza technicznego – niższej, usytuowano tuż przy wjeździe na teren Oczyszczalni Ścieków, równolegle do istniejącej hali stalowej, z poszerzeniem placu do szerokości 18 m, stanowiącym przestrzeń manewrową dla garażowanych samochodów.

 

Zobacz więcej