Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

"Wodociągi Płockie Sp. z o.o." w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 11000 MWh dla 46 punktów poboru należących do "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.

Zobacz więcej

"Wodociągi Płockie Sp. z o.o." w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11,

ogłaszają przetarg nieograniczony na obsługę bankową "Wodociągów Płockich Sp. z o.o."

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11; 09 – 402 Płock, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszej specyfikacji.

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. 09-402 Płock ul. A. Gradowskiego 11 zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na regenerację granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku

Zobacz więcej

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku ul. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu
o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne
i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę siarczanu żelazowego w ilości 1000 ton.

Zobacz więcej