Przetargi

Do pobrania

Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetargów.

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-10-15

Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 10000 MWh dla 45 punktów poboru należących do "Wodociągów Płockich" Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-10-08

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, działając w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla potrzeb Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, c.o. i przyłączami, z dobudowaniem placu i zagospodarowaniem terenu w rejonie projektowanego budynku, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie n/Wisłą...

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-09-10

Budowa wodociągu w ulicach Krakówka i Ciechomickiej w Płocku wg P.T. budowy wodociągu dla zabudowy mieszkaniowej w ul. Krakówka, działki nr ewid. 1327,71,143...

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-08-17

„Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w Płocku 09-402, przy ul. H. A. Gradowskiego 11 działając w oparciu o Regulamin Wewnętrzny udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę koagulantu glinowego w ilości 1500 ton...

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony

Dodano: 2010-08-10

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ul. Harcerza A. Gradowskiego 11; 09 – 402 Płock, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszej specyfikacji. ...

Zobacz więcej