Nieczystości ciekłe


Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (oczyszczalnia musi zapewniać stopień oczyszczania określony w przepisach dotyczących oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Płock).
Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, to właściciel tej nieruchomości ma obowiązek posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni.

Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co precyzuje Uchwała NR 261/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.) wydana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na dwa miesiące.  

Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Płocka nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.
Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar. Dostawca tych nieczystości jest obowiązany do wpisania adresu nieruchomości, z której ścieki zostały odebrane w „Raporcie dostaw nieczystości ciekłych” na punkcie zlewnym w oczyszczalni ścieków.
Poniżej podajemy listę przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wywozu nieczystości ciekłych, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Płocka na prowadzenie tej działalności oraz posiadają zawarte umowy z „Wodociągami Płockimi” na dostawę ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni w Maszewie:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Teresa Witkowska, ul. Sierpecka 3, 09-402 Płock
 • Usługi Asenizacyjne TRANS-KAN Małgorzata Małkiewicz, Blichowo 71, 09-454 Bulkowo
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 • mToilet Sp. z o.o. ul. Marywilska 59, 03-042 Warszawa
 • Zakład Transportowo-Budowlany Włodzimierz Sulkowski, Nowa Biała 15/A, 09-411 Biała
 • „SUEZ” Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
 • SERWKOMB Kalinowski Paweł, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
 • Przedsiębiorstwo Rolne Sikórz Sp. z o.o., Sikórz 132, 09-411 Biała
 • Wywóz Nieczystości Płynnych Rojewski Marek, ul. Tartaczna 79, 09-402 Płock
 • Usługi Transportowe i Asenizacyjne Tadeusz Machowski, ul. Lubuska 11, 09-408 Płock
 • ROL-POL-TRANS Arkadiusz Koza, Karsznice Duże 11, 99-413 Chąśno
 • Usługi Asenizacyjne Maria Jezierska, ul. Morelowa 12, 09-410 Płock
 • „JARKAN” Przedsiębiorstwo Handlowe i Usługi Wielobranżowe Bogucki Jarosław Paweł, Stróżewko 57, 09-410 Płock
 • Usługi Transportowe Bińkowski Eugeniusz, ul. Ciechomicka 20, 09-402 Płock
 • Zakład Usługowo-Handlowy „ZUH” Piotr Kijek, ul. Wierzbowa 14/A, 09-506 Soczewka
 • Usługi Transportowe, Spedycja „PYŚ-TRANS” Wojciech Burzyński, ul. Radzanowo – Dębniki 31, 09-451 Radzanowo
 • WC SERWIS ŁÓDŹ Sp. z o.o., ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
 • WC SERWIS S.C. Toalety Przenośne Jacek Bański, Magdalena Kapeja, ul. Kornela Makuszyńskiego 22, 88-100 Inowrocław