1974 r.

Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Maszewie.