04.09.2013 r.

Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2013 Roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka (etap 2)”.