16.07.2015 r.

Podpisanie Umowy nr 23/TT/2015 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. A. Gradowskiego”.