30.09.2015 r.

Zakończenie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, będącego kontynuacją Projektu, realizowanego w latach 2010-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja została zrealizowana w latach 2013 – 2015. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 09.02.2021 r.