Informacja o decyzji dotyczącej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Wodociągi Płockie informują, że 2 listopada 2021 r. otrzymały decyzję z dnia 29 października 2021 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat na poziomie 9,8 % w skali 3 lat.

Warto podkreślić, że przy średniej cenie wody i ścieków w Polsce na poziomie 12 zł (dane z początku 2021 r.), na koniec 3-letniego okresu obowiązywania nowej taryfy, czyli w 2024 r. płocczanie zapłacą 12,96 zł za m3.

Na wzrost cen wpływają przede wszystkim niezależne od Spółki rosnące lawinowo koszty  za energię elektryczną, ceny gazu, paliw, zagospodarowanie odpadów, koszty pracownicze.

Przy tak galopującej inflacji założony wzrost cen na poziomie 9,8% nie daje pełnej gwarancji na zrealizowanie przez Spółkę wszystkich koniecznych inwestycji. Dla zapewnienia w pełni bezpiecznej wody dla wszystkich mieszkańców Płocka niezbędne są głównie inwestycje związane z infrastrukturą wodną wdrażającą nowe technologie i standardy narzucone Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która została zatwierdzona w grudniu 2020 r. Ponadto niezbędne jest kontynuowanie działań Spółki zmierzających do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, co jest szczególnie ważne przy coraz częściej występujących nawalnych opadach deszczu.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka wnioskowała początkowo o wzrost o 18,2 % średniej ceny za wodę i ścieki na okres 3 lat.

Procedowanie taryfy dla Płocka trwało od 22 lutego 2021r. W wyniku prowadzonej procedury Spółka przedkładała kilkukrotnie wszelkie wymagane dokumenty oraz udzielała szczegółowych wyjaśnień. W jej trakcie Organ wielokrotnie przywoływał argument ochrony interesu społecznego i kwestionował zakres proponowanych zmian, nie uwzględniając aspektu inwestycyjnego. W konsekwencji Spółka dokonała ograniczeń kosztów, głównie w obszarze intensywności planów inwestycyjnych, co wymusiło zredukowanie zakresu zmian do 9,8 %.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna w kraju, wskaźnik inflacji (dane GUS za ostatnie 12 m-cy) na poziomie 6,8 % w zestawieniu z zatwierdzoną taryfą mogą spowodować spowolnienie realizacji planu inwestycyjnego.