IV Zjazd Członków Założycieli Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego

W dniach 8-9 marca 2023 r. na terenie Stacji Filtrów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. w Warszawie S.A. odbył się IV Zjazd Członków Założycieli  Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu ze strony Wodociągów Płockich uczestniczyli Prezes Zarządu Pan Andrzej Wiśniewski– Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Spółki: Pani Katarzyna Kędzierska, Pan Marcin Chyczewski i Pani Małgorzata Hermanowska.

Podczas dwudniowych obrad zostały omówione tematy, które obecnie są dla branży najważniejsze, tj.

  1. Postępowania dotyczące wniosków o skrócenie okresów obowiązywania taryf za wodę i ścieki – stan obecny a docelowy w przedsiębiorstwach.
  2. Aktualna sytuacji energetyczna w przedsiębiorstwach i działania ograniczające zużycie energii oraz strategie zakupu energii elektrycznej i gazu w latach przyszłych.
  3. Projekt ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020) – Plany Bezpieczeństwa dostaw wody i ocena ryzyka – weryfikacja sytuacji w poszczególnych przedsiębiorstwach.
  4. Strategie nabywania własności urządzeń przyłączonych do sieci przedsiębiorstw wybudowanych przez inwestorów zewnętrznych.
  5. Zakres przekazywanych danych i podejście do wniosków składanych w trypie dostępu do informacji publicznej.

W drugim dniu obrad odbyło się zwiedzanie Stacji Filtrów Warszawskich, podczas którego wszyscy uczestnicy IV Zjazdu SWWM mogli zapoznać się z historią wodociągów i kanalizacji w Warszawie oraz usłyszeć i zobaczyć dokonania w zakresie modernizacji systemu wodociągowego (poboru i uzdatniania wody) na stacjach eksploatowanych dla potrzeb mieszkańców Warszawy.

Pełna relacja: https://wodociagowcymazowsze.pl/