PKN ORLEN i Wodociągi Płockie inicjatorami działań przeciwpowodziowych w Płocku

PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi zainicjował wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w rejonie Płocka. W tym celu odbyło się spotkanie przedstawicieli Koncernu oraz Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka, a także Wodociągów Płockich, dotyczące zacieśnienia współpracy. Umożliwiło ono zapoznanie się ze specyfiką ujęć wody dla PKN ORLEN i miasta Płocka oraz uwarunkowań związanych z ich pracą podczas zagrożenia powodziowego.

– W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego, która wystąpiła w tym roku w lutym w rejonie Płocka podjęliśmy decyzję o wypracowaniu rozwiązań, które zminimalizują ryzyko powodziowe w Płocku. W ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo nie tylko strategicznym obiektom należącym do PKN ORLEN, ale także mieszkańcom Płocka. Dzięki zainicjowanej przez nas współpracy skutecznie zrealizujemy założone cele – powiedział Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

PKN ORLEN zamierza aktywne angażować się we wszystkie niezbędne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w Płocku. Propozycje rozwiązań będą wypracowane wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, odpowiedzialnym za działania regulacyjne na Wiśle oraz samorządem lokalnym i Wodociągami Płockimi.

Ujęcie wody PKN ORLEN typu zatokowego zlokalizowane jest na 635 km rzeki Wisły w sąsiedztwie przystani Naftoremontu w Płocku. Pozwala ono projektowo na pobieranie z Wisły  11 700 m3/h wody. PKN ORLEN w ostatnich latach zdecydowanie zmniejszył pobór wody z 5000 do 3000 m3/h. Ekologicznym efektem działań wprowadzonych w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku jest wykorzystywanie wody po jej uzdatnieniu w zakładowej Oczyszczalni Ścieków do celów bezpieczeństwa technicznego. Jako woda przeciwpożarowa kierowana jest do przeciwpożarowej sieci hydrantowej Zakładu Produkcyjnego w Płocku i stanowi jej zaopatrzenie na wypadek pożaru.

Działania przeciwpowodziowe dotyczyły również zabezpieczenia ujęcia wody należącego do PKN ORLEN. W obronie ujęcia Koncernu brała udział Zakładowa Straż Pożarna, ORLEN Ochrona, Wojska Obrony Terytorialnej, obsługa ujęcia, a działaniami kierował Zakładowy Komitet Przeciwpowodziowy. W celu niedopuszczenia wody do budynku ujęcia ułożono 3000 worków z piaskiem zabezpieczając najbardziej newralgiczne punkty i wały. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedzialne za działania regulacyjne na Wiśle koordynowało upust wody na tamie we Włocławku, aby umożliwić spływ jej nadmiaru.  Dzięki  wysiłkom i zaangażowaniu wszystkich służb Koncernu ujęcie wody dla ORLENU pracowało i dostarczało wodę do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN  bez zakłóceń.

Wysoka fala  zagroziła również ujęciu powierzchniowemu wody dla miasta Płocka. Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane jest na  prawym brzegu rzeki, w  629 km jej biegu i stanowi jedno z podstawowych źródeł poboru wody dla Płocka.

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. pobierają z Wisły ok.  50% wody potrzebnej dla zaspokojenia wszystkich  potrzeb mieszkańców Płocka. Pozostałe 50% stanowi  woda pobierana z ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie Borowiczek w sąsiedniej gminie Słupno wzdłuż rzeki Słupianki – dopływu Wisły. Taka lokalizacja wszystkich ujęć sprawia, że wysoki poziom wód Wisły i przekroczenie stanów alarmowych jest zagrożeniem nie tylko dla obszarów wzdłuż  rzeki,  ale również zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości jej dopływu – rzeki Słupianki. Podczas powodzi w lutym 2021 woda podchodziła pod studnie głębinowe. Prowadzona była akcja zabezpieczania ujęć, poprzez ułożenie ponad 4 000  worków z piaskiem przez służby ratownicze, w tym wojsko i jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Wysoki stan wód w Wiśle spowodował, że rzeka podtopiła bulwary miejskie oraz wylała zalała nadwiślańskie osiedla: Borowiczki i Pradolinę Wisły.

Wszystkie służby ratunkowe uczestniczyły w budowie zabezpieczeń, aby nie dopuścić do przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe.

– Wykazaliśmy się sprawną organizacją – podkreślił Andrzej Nowakowski.

– Ale sytuacja ta pokazała, że wciąż musimy myśleć o zabezpieczeniu się przed żywiołem, jakim jest Wisła, a także o zabezpieczeniu ujęć wody i zapewnieniu płocczanom nieprzerwanych jej dostaw. Aby to osiągnąć potrzebujemy zaangażowania i współpracy kilku podmiotów – dodał prezydent Płocka.

– Jest to szczególnie ważne  w sytuacji, kiedy sukcesywnie, od wielu lat  prowadzimy duże inwestycje w mieście, w tym w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Przypomnę, że w tej chwili „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzą przebudowę Stacji Uzdatniania Wody „Górna”,  Stacji Uzdatniania Wody „Góry” oraz przebudowę ujęcia powierzchniowego „Grabówka”. Dlatego tak istotnym jest, jak najszybsze  opracowanie Planu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Płocka i współpraca wszystkich zainteresowanych stron –  powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

O wszystkich wspólnych działaniach i decyzjach PKN, Wodociągów Płockich, Urzędu Miasta Płocka i Wód Polskich będziemy informować na bieżąco, gdy będą one podejmowane i realizowane.