Płock prekursorem gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarce wodno-ściekowej.

Uzdatnione ścieki z miejskiej oczyszczalni zamiast do Wisły, trafią do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku i tam zostaną wykorzystane do wybranych procesów technologicznych. W ten sposób Wodociągi Płockie zmniejszą ilość ścieków zrzucanych do Wisły, a Koncern zdecydowanie, bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki. Innowacyjny projekt o nazwie BLUE BRIDGE nabiera tempa dzięki deklaracji wsparcia udzielonej przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.   

W dniu 24 października 2022 r. w siedzibie PKN ORLEN dokonał się kolejny, bardzo ważny krok dotyczący projektu BLUE BRIDGE. Partnerzy projektu: Wodociągi Płockie oraz PKN ORLEN podpisali z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, List Intencyjny dotyczący współpracy na rzecz ograniczenia zużycia wody i ponownego jej wykorzystania przy realizacji projektu BLUE BRIDGE.  

Projekt pod nazwą BLUE BRIDGE zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie i transport odzyskanej z nich wody w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska rurociągiem do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych realizowanych przez Koncern. Będzie to po prostu w czystej postaci Smart City z zasobooszczędną gospodarką zgodną z ideą European Green Deal i Circural Economy.

Od lutego Wodociągi Płockie wraz Partnerem Projektu PKN ORLEN prowadzą  prace nad opracowaniem Koncepcji Programowo Przestrzennej dla projektu BLUE BRIDGE, w ramach której m.in. wykonywane są badania na stacji pilotażowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni w Maszewie. Wyniki wraz z ich analizą w postaci opracowanego raportu będą stanowiły podstawę do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków, w stopniu gwarantującym przydatność ich w PKN ORLEN. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody  do ujęcia Koncernu, np. rurociągami ułożonymi wzdłuż nurtu Wisły. W tym aspekcie szczególnie ważna będzie współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Aby oczyszczone ścieki trafiły do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i tam zostały wykorzystane jako woda procesowa, konieczne jest doczyszczenie i przetransportowanie ich na znaczną odległość. Przeprowadzone w ostatnich miesiącach analizy i badania wykazują, że najkorzystniejszym wariantem jest rurociąg o długości ponad 4 km ułożony wzdłuż Wisły,  który stanowi pewnego rodzaju most.  Szczegóły przebiegu rurociągu z odzyskaną wodą ustalimy wspólnie z Wodami Polskimi na spotkaniach roboczych, podczas opracowywania koncepcji – powiedział Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich.

PGW Wody Polskie deklarują wsparcie merytoryczne i konsultacyjne projektu w zakresie osiągnięcia celów środowiskowych w stosunku do jednolitych części wód oraz zasad ochrony wód wynikających z obowiązujących przepisów.  

– Zadaniem Wód Polskich jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie. Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej  znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze.  Woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju. Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadał zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste – mówi Krzysztof Woś – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

– Powiązanie zasobów takich, jak woda i energia staje się jednym z kluczowych determinantów zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w ujęciu zarówno globalnym jak i lokalnym. Oprócz zmniejszenia o jedną czwartą ilości wody pobieranej przez koncern z Wisły nasz wspólny projekt będzie miał wpływ na jakość wody w rzece ponieważ Wodociągi Płockie będą wprowadzać do Wisły mniej ścieków komunalnych. To całkowicie innowacyjne podejście do gospodarki wodnej: Płock dzięki staraniom i współpracy biznesu z lokalnymi firmami i samorządem może stać się miastem neutralnym ekologicznie.  Blue Bridge to nasze realne działania na rzecz realizacji strategii koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2050 roku – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

 Wszyscy zgodnie potwierdzają, że zrealizowanie projektu BLUE BRIDGE przyczyni się do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą oraz obniżeniu śladu wodnego i środowiskowego Wodociągów Płockich, PKN ORLEN oraz przyczyni się do ochrony zasobów wodnych poprzez  zmniejszenie ilości wody surowej pobieranej z Wisły oraz zmniejszenie ilości ścieków zrzucanych do rzeki.

od lewej: Armen Konrad Artwich Członek Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A., Józef Węgrecki Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A., Wojciech Skowyrski Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski, Wiceprezes Wodociągów Płockich Krzysztof Buczkowski.

od lewej: Armen Konrad Artwich Członek Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A., Józef Węgrecki Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A., Wojciech Skowyrski Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski, Wiceprezes Wodociągów Płockich Krzysztof Buczkowski, Artur Zieliński Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Andrzej Wachowski Dyrektor Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej PKN ORLEN S.A.

Planuje się, że pierwsze miejskie ścieki będą wykorzystywane przez Koncern w 2025 roku.

Cieszymy się, że wspólnie z naszymi partnerami możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód. Wisła jest cennym źródłem wody, którą wykorzystujemy w naszym mieście jako wodę pitną,  jako element rekreacji do celów żeglugi, sportów wodnych, odpoczynku,  dla potrzeb przemysłu, ale także jest odbiornikiem ścieków zrzucanych z oczyszczalni miejskiej i zakładów produkcyjnych. Z tego wynika, że jest bardzo ważnym elementem środowiskowym, gospodarczym i społecznym w naszej przestrzeni. Podejmując współpracę z PKN ORLEN mieliśmy nadzieję, że innowacyjny projekt będzie wyzwaniem dla innych i już docierają do nas głosy o podobnych pomysłach w innych miastach w Polsce. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy zasoby  słodkiej wody są ograniczone i są pod coraz większą  presją. Dlatego koniecznie trzeba przestać marnować wodę i lepiej wykorzystywać jej zasoby. Środowisko naturalne i zasoby wodne, to  bezcenne dobro, o które powinniśmy dbać dla nas i przyszłych pokoleń  – uzupełnia Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich.

Należy podkreślić, że Partnerzy posiadają długoterminowe strategie nakierowane na wieloaspektowy rozwój gospodarki wodnej lub wodno-ściekowej w oparciu o technologie zmniejszające i ograniczające pobór surowca, umożliwiające jego ponowne wykorzystanie oraz optymalizację oddziaływania na środowisko w tym jego poszczególne komponenty, dlatego podjęcie wspólnych działań przy realizacji projektu BLUE BRIDGE stanowi istotną wartość dla środowiska naturalnego, gospodarki wodnej regionu i kraju.

Aby możliwa była realizacja tak wartościowego projektu potrzebne jest wsparcie finansowe, szczególnie w sytuacji kryzysu i rosnących cen. Zarówno PKN ORLEN jak i Wodociągi Płockie liczą, że promowana przez instytucje krajowe i europejskie gospodarka o obiegu zamkniętym, w którą wpisuje się projekt BLUE BRIDGE  nie pozostanie bez wsparcia.