Podpisanie umowy na przebudowę przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej

W dniu 29.10.2021r. w siedzibie Wodociągów Płockich została podpisana umowa z firmą JARMAR Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”.

Wartość kontraktu, w ramach którego zostanie zaprojektowana i wybudowana nowoczesna tłocznia ścieków, wynosi 3 210 500,00 zł netto (3 948 915,00 zł brutto). Źródła finansowania inwestycji stanowią pozyskane na cele realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” środki z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( ponad 2 mln zł) oraz z preferencyjnej pożyczki udzielonej na współfinansowanie projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wdrożenie koncepcji budowy tłoczni ścieków jako alternatywnego rozwiązania dla istniejącej przepompowni ma na celu – obok optymalizacji procesu, zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków mi. in. z osiedla Borowiczki, jak również umożliwienie przyszłego rozwoju tych terenów.
Nowopowstały obiekt o minimalnej wydajności nie mniej niż 80 l/s, zostanie wybudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii i będzie jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Zakończenie robót budowlanych planuje się na koniec 2022 roku.