Pożyczka inwestycyjna na finansowanie I etapu programu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę w Płocku”

Zarząd Spółki w dniu 30 kwietnia  podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości 17.183.750 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę w Płocku, etap I”, udzielanej w ramach programu priorytetowego 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Pożyczka została przyznana na okres do 06.2030 roku na zasadach preferencyjnych z możliwością umorzenia części  pozostałej do spłaty pożyczki w wysokości do 30 % wartości zadłużenia.

Realizację przedsięwzięcia  Spółka  rozpoczęła w 2017 r. w ramach wieloletniego programu kompleksowej modernizacji gospodarki wodnej w Spółce, którego wdrożenie gwarantuje bezpieczeństwo i ciągłość dostaw wody dla mieszkańców prawo i lewobrzeżnej części miasta Płocka poprzez wyznaczenie efektywnych metod uzdatniania wody, optymalizację pracy urządzeń i procesów uzdatniania oraz  dywersyfikację źródeł poboru wody.

Środki z pożyczki pokryją poniesione i planowane do 2022 r. wydatki I etapu przedsięwzięcia, który swoim zakresem na terenie głównej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B obejmuje budowę stacji badawczej, wykonanie niezbędnych prac badawczych i koncepcyjnych przyszłych kierunków rozwoju stacji wraz z  I etapem modernizacji w zakresie układu dezynfekcji i sterownia oraz budową  studni trzeciorzędowo – kredowej K6. Z pożyczki zostanie także sfinansowana przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry” wraz z budową na jej terenie dodatkowego źródła ujęcia wody podziemnej w postaci  studni czwartorzędowej nr 6.