Przebudowa kanalizacji w ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego

Przebudowa kanalizacji w ul. Kościuszki i pl. Dąbrowskiego zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej!!

W dniu 20.09.2022 r. Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 464 498,51 zł netto, z czego poziom dofinansowania może wynieść około 950 tys. zł netto.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny kanalizacji wybudowanej w latach 40-stych ubiegłego wieku, Spółka rozpoczęła jej przebudowę w lipcu, a zakończenie prac planowane jest do końca 2022 roku, natomiast zakończenie przebudowy ulicy planuje się na sierpień 2023 r.
Roboty kwalifikowane do dofinansowania polegają przede wszystkim na przebudowie istniejącej kanalizacji w taki sposób, aby poprawić jej szczelność, zapewnić odpowiednią nośność, ale również oddzielić ją od wód deszczowych.
Równolegle trwa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, po czym Miejski Zarząd Dróg sukcesywnie budować będzie kanalizację deszczową oraz przebudowywać ulicę.

Wszystkie prace koordynowane są w taki sposób, aby jak najbardziej zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców i w miarę możliwości przywracać ruch na zrealizowanych odcinkach.
Do tej pory, Wykonawca tj. konsorcjum firm „Blejkan” S.A. i Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta zrealizował większość prac w ul. Kościuszki (od ul. Tumskiej do pl. Obrońców Warszawy), a następnie realizował będzie zakres do ul. Misjonarskiej.
W trakcie przebudowy Wykonawca usuwa istniejące podłączenia wód deszczowych, które zostaną przepięte do nowobudowane kanalizacji deszczowej.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie