Założenie Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Mazowieckiego

W grudniu 2021 r. zostało zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie Wodociągowców  Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie. Prezesem Stowarzyszenia został Pan Tomasz Mencina – Członek Zarządu MPWiK w Warszawie, a na  Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia został wybrany Pan Andrzej Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie”  Sp. z o.o.

Stowarzyszenie w zamyśle ma integrować środowisko branży wodociągowo – kanalizacyjnej, symulować wspólne działania i stanowić instytucjonalne wsparcie dla branży wod-kan z terenu Mazowsza.

Od lewej: Gruczek Grzegorz – Prezes Zarządu PWK „Legionowo” Sp. z o.o. (Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia), Wiśniewski Andrzej – Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia), Grenda Jarosław – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim (Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia), Kierzkowski Dariusz – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach (Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia), Wojciechowski Paweł – Prezes Zarządu PWiK Piaseczno Sp. z o.o. (Skarbnik Stowarzyszenia), Mencina Tomasz – Członek Zarządu MPWiK Warszawa (Prezes Zarządu Stowarzyszenia), Trzeciak Leszek – Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. (Członek Zarządu Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie zostało powołane z woli przedstawicieli siedmiu przedsiębiorstw wodociągowo -kanalizacyjnych z terenu Mazowsza działających na terenie Legionowa, Mińska Mazowieckiego, Piaseczna, Płocka, Radomia, Siedlec i  Warszawy.  Wzajemna wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych i środowiskowych stanowią szczególnie ważne wyzwanie w czasach intensywnych zjawisk pogodowych, związanych ze zmianą klimatu.  Mając na uwadze jednorodność  działalności wodociągowej i kanalizacyjnej, prowadzonej w tym samym regionie kraju – a więc sąsiadujących ze sobą firm –  osiąganie wzajemnych korzyści z tak rozumianej współpracy staje się realne i może być wymierne dla wszystkich Partnerów.  Rezultaty współpracy mają pozytywnie wpływać na jakość świadczonych przez przedsiębiorstwa usług.  Efektem tym jednocześnie, powinno być takie współdziałanie, które wpisuje się w realizację polityk gospodarczych poszczególnych gmin, województwa mazowieckiego oraz krajowej polityki w zakresie branży.  Co za tym idzie, współdziałanie to ma służyć zgodnemu z prawem polskim i unijnym twórczemu działaniu i wzajemnemu wspieraniu się z myślą o mieszkankach i mieszkańcach województwa Mazowieckiego.

               Cele Stowarzyszenia:

 1. Integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym interesie branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
 2. Wypracowywanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii środowiska wobec władz samorządowych i państwowych.
 3. Wspomaganie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami.
 4. Instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
 5. Budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w tej branży.
 6. Służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia.
 7. Pomoc członkom Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych między innymi poprzez organizowanie szkoleń.
 8. Rozpowszechnianie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego i szkoleń (w tym zagranicznych) oraz warunków uczestnictwa.
 9. Szerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów współpracy z interesariuszami w aglomeracjach miejskich i wiejskich.
 10. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
 11. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska.
 12. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych.
 13. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych oraz zaopatrzenia terenów wiejskich w wodę.
 14. Świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpis Aktualny Stowarzyszenie KRS

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego