Informacja dotycząca wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat.

Informujemy, że dnia 22.02.2021 r. został złożony do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płocka i gminy Łąck w miejscowości Grabina na okres 3 lat. Podlegał on procedurze oceny, weryfikacji i analizy zgodnie z art. 24c Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).  

28.05.2021 r.  otrzymaliśmy decyzję odmowną w tym zakresie oraz nałożono na nas obowiązek przedłożenia poprawionego uzasadnienia wniosku.

Na wzrost cen wpłynęły przede wszystkim niezależne od Spółki rosnące lawinowo koszty  za energię elektryczną, zagospodarowanie odpadów, koszty pracownicze (systematyczny wzrost stawek minimalnych), a także wciąż pogłębiający się spadek sprzedaży wody związany także z migracją Płocczan. Założony wzrost cen na poziomie 9,8% dawał gwarancję planowanych inwestycji w infrastrukturę wodociągową opartych na Planie Bezpieczeństwa Wody, nad którym nasza Spółka pracuje od kliku lat. Inwestycje te miały zapewnić odpowiednią jakość wody oraz bezpieczne jej użytkowanie przez naszych Klientów. Ponadto brak środków na realizację zadań z Planu Inwestycyjnego może doprowadzić do zaniechania trwających już inwestycji w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a także nie pozwoli nam na uczestniczenie w programie inwestycyjnym nadzorowanym i propagowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, a dotyczącym szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu się od w/w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, która utrzymana w mocy spowoduje w następnych trzech latach brak stabilizacji inwestycyjnej, odłożenie w czasie priorytetowych celów Spółki  oraz zatrzymanie realizacji Planu Bezpieczeństwa Wody, który w dobie obowiązującej  Dyrektywy Unii Europejskiej jest niezbędnym narzędziem do utrzymywania, kontroli i rozwoju w aspekcie jakości wody, a tym samym dbania o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Odbiorców. Podwyżka taryf za wodę i ścieki wyniesie łącznie 9,8 %  w 3-letnim okresie obowiązywania taryf. To ważna informacja dla Klientów ponieważ wzrost cen będzie rozłożony w czasie.

Do momentu rozstrzygnięcia dot. decyzji o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe doprowadzenie ścieków w mocy pozostają stawki za wodę i ścieki aktualnie obowiązujące.