Kalendarium


Lata 1500-1900
1534 r.
Powstały pierwsze wodociągi w Płocku wykonane z pni drewnianych.
1538 – 1560 r.
Zaczął funkcjonować wodociąg doprowadzający wodę do Rynku Kanonicznego.
1634 r.
Z zapisów dotyczących Płocka (opis Płocka Andrzeja Święcickiego) wynika, że w mieście wodociągi nie funkcjonują.
1889 r.
Inżynier z Moskwy – Selewka Chessin składa wniosek o wydanie koncesji na urządzenie i eksploatowanie wodociągów.
1892 r.
Podpisanie umowy pomiędzy Selewką Chessinem, a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów.
Lata 1900-2000
1920 r.
Pamiętne dni sierpnia – wodociągi zaopatrują obrońców miasta w wodę.
1929 r.
Zarząd Płocka wykupuje wodociągi od prywatnego koncesjonariusza inżyniera A. Weisblata.
1935 r.
Powstają projekty rozbudowy wodociągów. Miasto liczy 39 tysięcy mieszkańców – z wody korzysta 29 tysięcy. W ciągu doby zużycie na osobę wynosi 33,8 l.
1938 r.
Miasto zużywa w ciągu doby 1317 m3 – na mieszkańca przypada wówczas 47 l.
1945 r.
Odbudowa i stopniowa rozbudowa wodociągów i kanalizacji w mieście.
1968 r.
Powstaje ujęcie „Grabówka” i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Filtrowej.
1974 r.
Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Maszewie.
1976 r.
Modernizacja ujęcia i stacji „Rybaki.”
1981 r.
Uruchomienie pierwszych ujęć wgłębnych w Borowiczkach.
1994 r.
Uruchomienie jednej z najnowocześniejszych w kraju stacji uzdatniania wody z zastosowaniem technologii ozonowo-węglowej.
1998 r.
Powstają „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (z przekształconego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.)
Lata 2000-2009
2000 r.
Intensywne prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2001 r.
Oddanie do eksploatacji zmodernizowanej chlorowni (zastąpienie chloru – dwutlenkiem chloru).
2002 r.
– modernizacja filtrów piaskowych, – prace wdrążeniowe nad systemem ISO 9001:2000 i 14001, – uroczyste obchody 110 – lecia istnienia Wodociągów Płockich, – działania mające na celu wyłonienie inwestora dla sektora ściekowego
2002 r.
Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
2003 r.
Oficjalne wręczenie certyfikatu jakości zgodnie z normą 9001: 2000 i 14001:1996.
2005 r.
Na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miasta Płocka udzieliła akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska – uchwała nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005r., Spółka wdrożyła system controllingu operacyjnego.
2006 r.
Recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowskiem zgodnie z normą 9000:2001 i 14001:2004.
2007 r.
Powołanie Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. Podpisanie kontraktu na Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele realizowanego w ramach projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”.
30.07.2008 r.
Podpisanie umowy nr JRP/3/Z/2008 na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności wraz z aplikacją do Funduszu Spójności o dofinansowanie oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
2009 r.
Recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowiskiem.
08.09.2009 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego studium wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – II etap.
30.10.2009 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2009 na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków na osiedlu „Góry” wraz z przewodem tłocznym i na osiedlu „Radziwie” z przewodem tłocznym pod dnem Wisły w Płocku” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap II.
22.12.2009 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2009 na usługę Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap I.
Lata 2010-2013
12-13.01.2010 r.
Przeprowadzenie oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
23.03.2010 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
29.03.2010 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 76 405 156,39 zł.
1.06.2010 r.
Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188, wydanie nr 1, 1.06.2010 r.
13.07.2010 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 2/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, rozszerzającej Decyzję Nr HKN -1/m/2010, zatwierdzającą Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o ,,stężenie chlorynów i chloranów od (0,010-2,0)mg/l i sumy chlorynów chloranów od (0,010-4,0)mg/l.
24.08.2010 r.
Podpisanie Umowy sublicencyjnej na stosowanie ,,Laboratoryjnego Połączonego Znaku MRA”.
22.12.2010 r.
Zakończenie I etapu „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował rozbudowę części biologicznej oczyszczalni, gwarantującej możliwość oczyszczenia całej ilości ścieków powstających na terenie miasta Płocka i w okolicznych gminach, w stopniu gwarantującym spełnianie dopuszczalnych norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wartość robót budowlanych wyniósł 17 065 305,91 zł brutto PLN.
23.12.2010 r.
Uzyskanie przez Spółkę pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie wydanego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.
18.02.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.
15.03.2011 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
18.03.2011 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
28.04.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/4/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II”.
29.04.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.
02.06.2011 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.
19.07.2011 r.
Decyzja Polskiego Centrum Akredytacji o utrzymaniu akredytacji Laboratorium w rozszerzonym i zaktualizowanym zakresie ,,Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188” wydanie nr 2, 11.07.2011 r.
30.01.2012 r.
Decyzją z dnia 30 stycznia 2011 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska anulował (zaliczył w poczet kosztów poniesionych na realizację inwestycji ) kary, które były naliczane Spółce za lata 2002 – 2004 za odprowadzanie do rzeki Wisły ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodno prawnego, w wysokości 10 212 327,60 zł. Termin płatności kar był odraczany pod warunkiem zrealizowania przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” i osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji azotu i fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do Wisły zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach.
15.03.2012 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
29-30.03.2012 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
30.07.2012 r.
Podpisanie umowy emisyjnej na finansowanie wkładu własnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
31.08.2012 r.
Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2012 na Roboty budowlane dla zadania: „ III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu.
20.11.2012 r.
Podpisanie umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji emitowanych w z związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
2012 r.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.
2012 r.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.
2012 r.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.
23.01.2013 r.
Uroczyste obchody 120 – lecia Wodociągów Płockich.
23.01.2013 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
31.01.2013 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
15.03.2013 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
19-20.03.2013 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
30.04.2013 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem rzeki Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo” realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
2.08.2013 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”.
04.09.2013 r.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2013 Roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka (etap 2)”.
Lata 2014 – 2019
25-26.02.2014 r.
Przeprowadzenie ponownej oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
14.03.2014 r.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2014 na Roboty budowlane dla zadania: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”.
17.03.2014 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 3/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
19.05.2014 r.
Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 ważnego do dnia 31.05.2018 r. w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188, wydanie Nr 5 z dnia 19.05.2014 r.
28.05.2014 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
08.07.2014 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
01.12.2014 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/7/K/2014 na roboty budowlane dla zadania: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły” realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
15.12.2014 r.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-069/14-00 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
05.01.2015 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
20.02.2015 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.
23.03.2015 r.
Otrzymanie Decyzji Nr 6/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
07.04.2015 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
23.04.2015 r.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2015 na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową” dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
29-30.04.2015 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
16.07.2015 r.
Podpisanie Umowy nr 23/TT/2015 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. A. Gradowskiego”.
20.08.2015 r.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”.
30.09.2015 r.
Zakończenie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, będącego kontynuacją Projektu, realizowanego w latach 2010-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja została zrealizowana w latach 2013 – 2015. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 09.02.2021 r.
31.10.2015 r.
Zakończenie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 17.03.2021 r.
31.12.2015 r.
Zakończenie działań będących w zakresie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, będącego kontynuacją poprzednich etapów, realizowanych w latach 2013-2015. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 05.04.2021 r.
07-08.03.2016 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
23.03.2016 r.
Otrzymanie Decyzji Nr 2/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
10.03.2017 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
20.04.2017 r.
Otrzymanie Decyzji Nr 3/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
01.08.2017 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2017 na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”.
11.12.2017 r.
Podpisanie umowy nr 28/2017 i realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja rozdzielni 15kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
01.03.2018 r.
Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 ważnego do dnia 31.05.2022 r. w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188 r., wydanie Nr 9 z dnia 01.03.2018 r. oraz podpisanie umowy nr 1/TPW/2018 dla zadania „I etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
14.03.2018 r.
Otrzymanie Decyzji Nr 3/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
19.03.2018 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/FS/1/K/2018 na roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”.
23.05.2018 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/2/K/2018 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.
25.05.2018 r.
Podpisanie umowy o dofinasowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
31.08.2018 r.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja rozdzielni 15 kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
05.11.2018 r.
Podpisanie umowy nr 4/TPW/2018 dla zadania „II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.
15.02.2019 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
05.03.2019 r.
Otrzymanie Decyzji Nr 7/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
08.03.2019 r.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.
08.04.2019 r.
Podpisanie umowy nr 1/TPW/2019 i realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
16.04.2019 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/1/2019 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
05.05.2019 r.
Zakończenie badań dla zadania „I i II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.
17.05.2019 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.
23.05.2019 r.
Podpisanie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0035/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochron środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
27.06.2019 r.
Podpisanie umowy nr 3/TPW/2019 na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Płock” przy ul. Górnej 56b.

©2024 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.