Deklaracja dostępności


Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej [nazwa jednostki/osoby prawnej].

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-11-16
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  5. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  6. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Szczutowska, aszczutowska@wodociagi.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 364 42 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. posiada obiekty na terenie Płocka oraz aglomeracji Płockiej. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.
Siedziba główna przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, 09-402 Płock
W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11, wyposażone w schody i podjazd dla wózków. Jest to jedyne wejście dla Interesantów.
Do Biura Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W BOK nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
W pobliżu BOK brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
Przed budynkiem dostępne jest jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.