O nas


Powstanie Spółki
„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. powstała 30 kwietnia 1998 roku w wyniku
przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 
Przedmiotem działania Spółki jest:
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Roboty związane z budową dróg i autostrad
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Transport drogowy towarów
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Badania i analizy związane z jakością żywności
Pozostałe badania i analizy techniczne
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Wytwarzanie energii elektrycznej
Handel energią elektryczną
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Produkcja nawozów i związków azotowych
Demontaż wyrobów zużytych
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 


Obszar działania:

Gmina Płock

Gmina Słupno

Gmina Stara Biała

Gmina Nowy Duninów

Gmina Łąck

Gmina Radzanowo

Kapitał Spółki:

Kapitał początkowy (1998r.)
38 000 000 zł

Kapitał zakładowy (2024r.)
227 082 000 00 zł

Sprzedaż wody (2023r.)
5 253 695 m3/rok

Odbiór ścieków (2023r.)
5 074 950 m3/rok