Kalendarium


Lata 1500-1900
Powstały pierwsze wodociągi w Płocku wykonane z pni drewnianych.
Zaczął funkcjonować wodociąg doprowadzający wodę do Rynku Kanonicznego.
Z zapisów dotyczących Płocka (opis Płocka Andrzeja Święcickiego) wynika, że w mieście wodociągi nie funkcjonują.
Inżynier z Moskwy – Selewka Chessin składa wniosek o wydanie koncesji na urządzenie i eksploatowanie wodociągów.
Podpisanie umowy pomiędzy Selewką Chessinem, a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów.
Pamiętne dni sierpnia – wodociągi zaopatrują obrońców miasta w wodę.
Zarząd Płocka wykupuje wodociągi od prywatnego koncesjonariusza inżyniera A. Weisblata.
Powstają projekty rozbudowy wodociągów. Miasto liczy 39 tysięcy mieszkańców – z wody korzysta 29 tysięcy. W ciągu doby zużycie na osobę wynosi 33,8 l.
Miasto zużywa w ciągu doby 1317 m3 – na mieszkańca przypada wówczas 47 l.
Odbudowa i stopniowa rozbudowa wodociągów i kanalizacji w mieście.
Powstaje ujęcie „Grabówka” i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Filtrowej.
Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w Maszewie.
Modernizacja ujęcia i stacji „Rybaki.”
Uruchomienie pierwszych ujęć wgłębnych w Borowiczkach.
Uruchomienie jednej z najnowocześniejszych w kraju stacji uzdatniania wody z zastosowaniem technologii ozonowo-węglowej.
Powstają „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (z przekształconego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.)

Lata 1900-2000

Lata 2000-2009
Intensywne prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Oddanie do eksploatacji zmodernizowanej chlorowni (zastąpienie chloru – dwutlenkiem chloru).
– modernizacja filtrów piaskowych,
– prace wdrążeniowe nad systemem ISO 9001:2000 i 14001,
– uroczyste obchody 110 – lecia istnienia Wodociągów Płockich,
– działania mające na celu wyłonienie inwestora dla sektora ściekowego
Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
Oficjalne wręczenie certyfikatu jakości zgodnie z normą 9001: 2000 i 14001:1996.
Na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miasta Płocka udzieliła akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska – uchwała nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005r., Spółka wdrożyła system controllingu operacyjnego.
Recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowskiem zgodnie z normą 9000:2001 i 14001:2004.
Powołanie Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. Podpisanie kontraktu na Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele realizowanego w ramach projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”.
Podpisanie umowy nr JRP/3/Z/2008 na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności wraz z aplikacją do Funduszu Spójności o dofinansowanie oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
Recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowskiem.
Podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego studium wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – II etap.
Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2009 na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków na osiedlu „Góry” wraz z przewodem tłocznym i na osiedlu „Radziwie” z przewodem tłocznym pod dnem Wisły w Płocku” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap II.
Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2009 na usługę Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap I.
Przeprowadzenie oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 76 405 156,39 zł.
Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188, wydanie nr 1, 1.06.2010 r.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 2/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, rozszerzającej Decyzję Nr HKN -1/m/2010, zatwierdzającą Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o ,,stężenie chlorynów i chloranów od (0,010-2,0)mg/l i sumy chlorynów chloranów od (0,010-4,0)mg/l.
Podpisanie Umowy sublicencyjnej na stosowanie ,,Laboratoryjnego Połączonego Znaku MRA”.
Zakończenie I etapu „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie”. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował rozbudowę części biologicznej oczyszczalni, gwarantującej możliwość oczyszczenia całej ilości ścieków powstających na terenie miasta Płocka i w okolicznych gminach, w stopniu gwarantującym spełnianie dopuszczalnych norm jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wartość robót budowlanych wyniósł 17 065 305,91 zł brutto PLN.
Uzyskanie przez Spółkę pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Maszewie wydanego decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Podpisanie umowy nr JRP/4/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II”.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.
Decyzja Polskiego Centrum Akredytacji o utrzymaniu akredytacji Laboratorium w rozszerzonym i zaktualizowanym zakresie ,,Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188” wydanie nr 2, 11.07.2011 r.
Decyzją z dnia 30 stycznia 2011 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska anulował (zaliczył w poczet kosztów poniesionych na realizację inwestycji ) kary, które były naliczane Spółce za lata 2002 – 2004 za odprowadzanie do rzeki Wisły ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodno prawnego, w wysokości 10 212 327,60 zł. Termin płatności kar był odraczany pod warunkiem zrealizowania przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” i osiągnięcia efektu ekologicznego w postaci redukcji azotu i fosforu ogólnego w ściekach odprowadzanych do Wisły zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2012 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Podpisanie umowy emisyjnej na finansowanie wkładu własnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2012 na Roboty budowlane dla zadania: „ III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu.
Podpisanie umowy o dopłaty do ceny wykupu obligacji emitowanych w z związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.
Uroczyste obchody 120 – lecia Wodociągów Płockich.
Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 1/m/2013 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem rzeki Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo” realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
Podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”.
Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2013 Roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta Płocka (etap 2)”.

Lata 2010-2013

Lata 2014 – 2019
Przeprowadzenie ponownej oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.
Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2014 na Roboty budowlane dla zadania: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”.
Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 3/2014 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 ważnego do dnia 31.05.2018 r. w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188, wydanie Nr 5 z dnia 19.05.2014 r.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.
Podpisanie kontraktu nr JRP/7/K/2014 na roboty budowlane dla zadania: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły” realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-069/14-00 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
Podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.
Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.
Otrzymanie Decyzji Nr 6/2015 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2015 na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową” dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Podpisanie Umowy nr 23/TT/2015 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. A. Gradowskiego”.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”.
Zakończenie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”, będącego kontynuacją Projektu, realizowanego w latach 2010-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Inwestycja została zrealizowana w latach 2013 – 2015. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 09.02.2021 r.
Zakończenie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 17.03.2021 r.
Zakończenie działań będących w zakresie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”, będącego kontynuacją poprzednich etapów, realizowanych w latach 2013-2015. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 05.04.2021 r.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Otrzymanie Decyzji Nr 2/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Otrzymanie Decyzji Nr 3/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2017 na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”.
Podpisanie umowy nr 28/2017 i realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja rozdzielni 15kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 ważnego do dnia 31.05.2022 r. w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188 r., wydanie Nr 9 z dnia 01.03.2018 r. oraz podpisanie umowy nr 1/TPW/2018 dla zadania „I etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
Otrzymanie Decyzji Nr 3/2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Podpisanie kontraktu nr JRP/FS/1/K/2018 na roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/2/K/2018 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.
Podpisanie umowy o dofinasowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakończenie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja rozdzielni 15 kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
Podpisanie umowy nr 4/TPW/2018 dla zadania „II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.
Przeprowadzenie przez Polskie Centrum Akredytacji oceny Laboratorium na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem i uaktualnieniem.
Otrzymanie Decyzji Nr 7/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, zatwierdzającej Laboratorium ,, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.
Podpisanie umowy nr 1/TPW/2019 i realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/1/2019 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.
Zakończenie badań dla zadania „I i II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.
Podpisanie Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0036/17-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0035/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochron środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/3/K/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”.
Podpisanie umowy nr 3/TPW/2019 na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Płock” przy ul. Górnej 56b.