Cele korzyści


Wodociągi Płockie dążą do uzyskania maksymalnych korzyści w wyniku realizacji zadań wynikających z Projektu. Zasadniczym celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Płock. Głównym niedoborem systemu wodociągowego jest zły stan techniczny części przewodów i obiektów punktowych. Efektem są straty wody w sieci spowodowane awaryjnością systemu. Mimo prowadzonych sukcesywnie napraw, nadal znajdują się odcinki sieci, które należy wymienić, a także obiekty punktowe wymagające  przebudowy. Niestety na terenie miasta brakuje również odpowiedniego systemu kanalizacji rozdzielczej, w dalszym ciągu funkcjonuje sieć ogólnospławna o długości ponad 37 km. Stanowi to największy problem, ponieważ ścieki dopływające do oczyszczalni miejskiej z terenów uzbrojonych w kanalizację ogólnospławną, w której natężenie przepływu jest ciągle zmienne w zależności od warunków atmosferycznych, powoduje zaburzenia pracy oczyszczalni ścieków. Wykonując przedmiot umowy dążymy do poprawy infrastruktury podziemnej będącej w majątku Wodociągów Płockich, w związku z czym efektem końcowym jest uzyskanie znaczącej poprawy jakości wody w Wiśle. Dzięki temu Spółka będzie mogła dostarczyć mieszkańcom wodę zaklasyfikowaną do najwyższej grupy pod względem jakości.