Kalendarium


16 lipca 2015 r.
Zawarcie Umowy nr 23/TT/2015 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i Harc. A. Gradowskiego”,
Wykonawca: SKANSKA S. A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Warszawie.

1 sierpnia 2017 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2018 na realizację zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”,
Konsorcjum Wykonawców: HYDROPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta – Partner Konsorcjum.

19 marca 2018 r.
Podpisanie kontraktu nr JRP/FS/1/K/2018 na roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa), Konsorcjum Wykonawców:  MCC S.A. – Lider konsorcjum, MOLEWSKI Sp. z o.o. – Partner konsorcjum.

23 maja 2018 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/2/K/2018 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”, Wykonawca: MAG BUD Andrzej Jasiński.

25 maja 2018r.
Podpisanie umowy o dofinasowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” nr POIS.02.03.00-00-0036/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;

8 marca 2019 r.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”; ´

… kwietnia 2019r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2019 na wykonanie zadania pn. „ Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”
Konsorcjum Wykonawców: Firma Remontowo – Budowlana LIPOWSKI Sp. J. Grzegorz Lipowski – Lider Konsorcjum,
JARMAR Sp. z o.o. – Partner konsorcjum,
ZIELONY OGRÓD Sp. z o.o. – Partner konsorcjum,

17 maja 2019 r.
Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej” w Płocku; ´

… …..2019 r. – Podpisanie Umowa nr JRP/FS/K/3/2019 na realizacje robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”.