Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej


Kolejnym, zakończonym sukcesem zadaniem był „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej” realizowany od 8 września 2017 roku i trwał ponad pół roku. Była to kontynuacja podjętych w latach 2014-2020 działań w zakresie rozdziału kanalizacji w centrum miasta. Komisja przetargowa w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniła Wykonawcę zaplanowanych robót, którym zostało konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie (Lider) oraz Płockie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP„ (Partner).

Zgodnie ze złożoną ofertą realizacja inwestycji miała wynieść 2,5 mln. zł (brutto). Jej zakres obejmował rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej a kanalizacje deszczową oraz kanalizację sanitarną. Jednocześnie dodatkowo w ramach zadania został przebudowany wodociąg żeliwny wraz z przyłączami do poszczególnych posesji. Nowo powstała, kanalizacja deszczowa o długości ponad 600 m została włączona do wykonanej w poprzednich etapach  kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego.

W kosztach inwestycji partycypowało Miasto Płock. W ramach zadania powstały również nowe nawierzchnie jezdni i chodniki. Ulica Ostatnia została włączona do ruchu na koniec 2017 r.