Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej.


Jednym z działań realizowanych ramach Projektu było zadanie pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja  i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.

Najlepszym Oferentem okazała się firma Mag Bud, w związku z tym kolejnym etapem było podpisanie umowy na realizację ww. zadania, według której wynagrodzenie za całą inwestycję miało wynieść 7,6 mln. zł (brutto). Środki pieniężne pochodziły z budżetu „Wodociągów Płockich”, Miejskiego Zarządu Dróg Płocku, a także ze środków Unii Europejskiej.

Zakończenie robót miało nastąpić do 31 grudnia 2018 r. niestety ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie robót odtworzeniowych w zakresie drogowym, został podpisany aneks przedłużający termin realizacji Umowy do dnia 28 marca 2019r.

Zakres robót jakie finansowała Spółka „Wodociągi Płockie” w ramach zadania obejmował rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną
i deszczową w ul. 3 Maja i ul. Pięknej oraz przebudowę wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych w ul. Pięknej. Miejski Zarząd Dróg będący Współfinansującym inwestycji zrealizował prace związane z przebudową sieci teletechnicznych, energetycznych, budową nowego ronda oraz wykonaniem odtworzeń drogowych w ul. 3 Maja.