Informacje ogólne


UMOWA O DOFINANSOWANIE – PODPISANA!

W dniu 25 maja 2018 roku Spółka „Wodociągi Płockie” podpisała Umowę o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0036/17-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Jest to kolejny etap wykorzystania dotacji unijnych. Spółka z sukcesem zrealizowała w okresie programowania 2007 – 2013 trzy projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które również uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej –  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etapy I, II i III. W pełni zaangażowani pracownicy Spółki chętnie prowadzą Projekt będący przedmiotem powyższej umowy. W pierwszych trzech etapach chodziło przede wszystkim o budowę i modernizację instalacji technologicznych oczyszczalni, jednakże dzięki dofinansowaniu unijnemu aktualnie staramy się realizować zadania z zakresu wymiany i usprawnienia zarówno sieci kanalizacyjnej, jak i wodociągowej. Głównym celem realizacji zadań wynikających z Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowity koszt projektu wyniesie 139,5 mln. zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 70,5 mln. zł.

W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

Modernizacja systemu wodociągowego:

  • przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka”,
  • przebudowa ujęcia powierzchniowego Grabówka,
  • budowa wodociągu DN450 przy ul. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej,
  • przebudowa wodociągu magistralnego DN600 do osiedla „Podolszyce”.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej na terenie osiedla Borowiczki oraz przebudowa przepompowni ścieków „Andoria” zlokalizowanej przy ul. Mazowieckiej;

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w centrum Miasta Płocka:

  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. 1-go Maja i ul. Gradowskiego,
  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej,
  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. Nowaka (stara spacerowa)”,
  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej”;
  • rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ul. Tysiąclecia i ul. Bielskiej”;

Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów głównych A, B, C, D, G1, G2;

Likwidacja lagun osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie.

Realizacja zaplanowana jest na lata 2015 -2023.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki

„Wodociągi Płockie” osiągnęły kolejny sukces, 8 marca 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta w realizację Projektu. Pożyczka w kwocie 36 mln. zł. została udzielona na okres od 1 lutego 2019 do 20 grudnia 2032 roku.