Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości około 1,3 km wydaje się małą inwestycją, lecz wbrew pozorom jest jednak bardzo istotna w całym zakresie Projektu. 12 marca 2019 roku został ogłoszony przetarg  dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”.

W wyniku analiz prowadzonych przez komisję przetargową Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta. W ramach Projektu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na to zadanie może wynieść około 425 tys. zł, pozostałą kwotę Wodociągi Płockie pokryją z własnego budżetu. Zakres robót obejmuje wybudowanie kanałów głównych kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do budynków jednorodzinnych w ulicy Chełmińskiej i ulicy Bałtyckiej. Dzięki tak małej inwestycji można zyskać wiele korzyści. „Wodociągi Płockie” poprzez realizację zadania umożliwią korzystanie ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej około 40 mieszkańcom osiedla Borowiczki, lecz najbardziej istotnym aspektem jest niwelowanie powstałego w ciągu ostatnich lat znacznego zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikającego z odprowadzenia do Wisły ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nastąpi wobec właściciela posesji obowiązek przyłączenia jej do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełanijąca wymagania określone w przepisach odrębnych. Przepięcie należy wykonać bezzwłocznie jednak w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od wybudowania sieci. W przypadku stwierdzenia niewykonania w/w obowiązku Prezydent Miasta płocka wyda decyzję nakazującą wykonanie tego obowiązku. Spółka po zakończeniu realizacji Projektu zapewni bieżące zarządzanie majątkiem, w tym będzie pokrywać koszty związane z jego bieżącą eksploatacją i utrzymaniem. Planowany termin realizacji powyższej inwestycji to III – IV kwartał 2019 roku.