Certyfikaty


Nasza Spółka wdrożyła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. W 2018 roku odbył się proces recertyfikacji czyli odnowienia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań w/w norm, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

W 2017r. wdrożyliśmy system zarządzania energią w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, potwierdzony certyfikatem ISO 50001:2011.

Laboratorium Badawcze Spółki ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. od 1 czerwca 2010 r. posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1188, oficjalne potwierdzenie wdrożenia, stosowania i spełniania wymagań międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Akredytowana działalność Laboratorium określona jest w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188, Wydanie nr 9, 1 marca 2018 r.

Laboratorium akredytowane jest w obszarze badań:
chemicznych, fizycznych wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów z oczyszczalni ścieków, węgli aktywnych,
mikrobiologicznych wody, w tym wody na pływalniach, osadów ściekowych,
parazytologicznych osadów ściekowych.
Laboratorium posiada również akredytację na pobieranie próbek:
wody do spożycia – do badań chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych,
ścieków – do badań chemicznych i fizycznych (metoda manualna i automatyczna),
osadów ściekowych – do badań chemicznych, fizycznych, mikrobiologicznych i parazytologicznych,
wody z pływalni – do badań mikrobiologicznych,
odpadów z oczyszczalni ścieków – do badań chemicznych i fizycznych.
 

Szczegółowe informacje o zakresie akredytowanej działalności dostępne są na stronie Polskiego Centrum Akredytacji http://www.pca.gov.pl, stronie ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. http://www.wodociagi.pl zakładka Dodatkowe usługi Laboratorium oraz w siedzibie Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. 09-402 Płock, ul. Górna 56B, tel. 24 364 42 80, 24 364 42 76, 24 364 42 77,