Woda


Rodzaje ujęć wody

,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zaopatrują mieszkańców Płocka i ościennych gmin w wodę ujmowaną z dwóch niezależnych źródeł – Wisły oraz studni głębinowych. 

Wody powierzchniowe

Od początku Płock związany jest z rzeką Wisłą, która pozostaje głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców. Niegdyś jedyne źródło wody, dziś stanowi  połowę udziału w ogólnej ilości wody dostarczanej odbiorcom. Historia ujęcia ,,Grabówka” sięga do lat 60. XX wieku. Ujęcie na prawym brzegu Wisły, początkowo zatokowe, z czasem musiało zostać poddane przebudowie. Zmiana sposobu ujmowania wody była następstwem powodzi z lat 1981-1982.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w postaci budowy wałów przeciwpowodziowych sprawiło, że ówczesne ujęcie przybrało nową formę. Pobór wód powierzchniowych obecnie odbywa się z ujęcia składającego się ze zbiornika oddzielonego wałem przeciwpowodziowym od rzeki Wisły i czerpni brzegowej zabezpieczonej kratami mechanicznymi. Istniejący zbiornik o pojemności 37 tys. m3 służy do osadzania piasku i zawiesin niesionych przez rzekę. Zakończeniem zbiornika są dwie niezależne komory czerpne z kratami i sitami, które łączą zbiornik z pompownią I stopnia.

Wody głębinowe

Drugim, uzupełniającym źródłem wody są studnie głębinowe. Ujęcie z którego jest pobierana woda dla potrzeb odbiorców zlokalizowane jest poza terenem miasta w miejscowości Borowiczki-Pieńki, gm. Słupno w dolnej części zlewni rzeki Słupianki. Woda pobierana jest z dwóch poziomów wodonośnych: piętro wodonośne trzeciorzędowo – kredowe  oraz piętro wodonośne – czwartorzędowe.

Aktualnie Spółka eksploatuje także inne ujęcia wód podziemnych zlokalizowane na terenie Płocka: studnia trzeciorzędowo-kredowa (teren Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b) oraz dwie studnie z czwartorzędowej warstwy wodonośnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody – Góry.

Badania pozwalają stwierdzić, że jakość wody nie pogarsza się w ciągu wielu już lat eksploatacji, a zastosowana technologia uzdatniania mieszaniny wody podziemnej i powierzchniowej pozwala na uzyskanie wody pitnej o bardzo dobrej jakości.

Uzdatnianie wody

Sercem Wodociągów Płockich jest Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Uzdatnianie wody w naszej stacji jest nowoczesnym, wysoce zautomatyzowanym procesem. To właśnie tutaj odbywa się cały proces technologiczny, dzięki któremu z wody ujmowanej otrzymujemy produkt odpowiadający nie tylko polskim normom jakościowym, ale także normom Światowej Organizacji Zdrowia -WHO.

SUW w Płocku zaopatrywana jest w wodę surową z rzeki Wisły oraz z ujęć głębinowych (dwa poziomy wodonośne).

Stacja Uzdatniania wody w Płocku zlokalizowana jest przy ul. Górnej 56 B w północno-wschodniej części miasta Płocka, w dzielnicy Podolszyce.

Zdolność produkcyjna Stacji Uzdatniania Wody
wydajność 40.000 m3/dobę

Średnio – dobowa ilość wody wtłoczonej
w 2020 roku – 15 383 m3/dobę

Stacja Uzdatniania Wody – Góry

Stacja ta produkuje (uzdatnia) wodę dla mieszkańców dzielnicy Góry i Ciechomice. Woda pochodzi z dwóch studni głębinowych, które czerpią wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Woda z poszczególnych studni pompowana jest do stacji uzdatniania przy pomocy pomp głębinowych zainstalowanych w poszczególnych studniach. Studnie te pracują naprzemiennie. Technologia uzdatniania wody polega na usuwaniu związków żelaza i manganu z ujmowanej wody. Schemat technologiczny jest typowy dla uzdatniania wód podziemnych i przedstawia się następująco:

Napowietrzanie

Odżelazianie

Odmanganianie

Dezynfekcja za pomocą podchlorynu sodu

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. na koniec 2020 r. dysponowała następującym potencjałem technicznym:

Ujęcie powierzchniowe „Grabówka” zlokalizowane na prawym brzegu Wisły (629 km):

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości – 25 000 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2020 roku – 8 888 m3/dobę

Ujęcie wód wgłębnych zlokalizowane na terenie Gminy Słupno (Borowiczki – Pieńki) w ramach, którego eksploatowane są studnie głębinowe:

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w łącznej ilości – 8 388 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2020 roku –5 911 m3/dobę

Ujęcie wód wgłębnych (studnia-K5) zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B:

  • posiadające pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w łącznej ilości – 2 215 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2020 roku – 800 m3/dobę

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wód wgłębnych w Płocku – Górach w ramach, którego eksploatowane są dwie studnie:

  • posiadająca pozwolenie wodnoprawne na pobór wód w ilości – 1 050 m3/dobę
  • średnio-dobowa ilość wody ujętej w 2020 roku – 476 m3/dobę