Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Wodociągi Płockie” realizują umowę zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która obowiązuje do czerwca 2023 roku. Dział jakim jest Jednostka Realizująca Projekt na bieżąco przygotowuje kolejne przetargi, z których wyceną mierzą się chętni Wykonawcy.

W 2019 roku zostały ogłoszone 3 przetargi: qRozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”, qBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”, qPrzebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku.

Dwa z nich zostały rozstrzygnięte, Wykonawcy zostali wybrani, natomiast ostatni znajduje się dopiero w fazie składania ofert.

Niestety przetarg, który miał wyłonić Wykonawcę w celu zmodernizowania kolektorów nie uległ pozytywnemu rozpatrzeniu. Komisja przetargowa unieważniła postępowanie, ponieważ kwota jaka została zaoferowana w pierwszym terminie znacząco przewyższała przeznaczony na ten cel budżet. Spółka ponownie wszczęła postępowanie.