FAQ


Pytania i krótkie odpowiedzi na wątpliwości dotyczące świadczonych przez nas usług.

Jeżeli macie Państwo inne pytania prosimy o kontakt.

Dokumenty wymagane do zawarcia umowy w przypadku osób fizycznych:
 1. Wniosek o zawarcie umowy.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości).
 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości.
 5. W przypadku nowych obiektów – Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza wod.-kan.;
W przypadku zmiany innych danych (nazwiska, adresu do korespondencji, adresu nieruchomości lub sprzedaży/darowizny/przekazania nieruchomości) wnioski do pobrania w BOK lub na stronie internetowej wodociagi.pl.  
 
 
Dokumenty wymagane do zawarcia umowy w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadząca działalność, instytucji:
 1. Wniosek o zawarcie umowy.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (akt własności, wypis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z nieruchomości).
 3. Pełnomocnictwo osób upoważnionych do zawierania umów cywilno-prawnych.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 5. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
 6. W przypadku nowych obiektów – Protokół końcowego odbioru technicznego przyłącza wod.-kan.;
W przypadku zmiany innych danych (nazwiska, adresu do korespondencji, adresu nieruchomości lub sprzedaży, darowizny, przekazania nieruchomości) wnioski do pobrania w BOK lub na stronie internetowej wodociagi.pl.
Odpowiedzialność za pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz zgodnie z Regulaminem i Umową ponosi Odbiorca. Aby ochronić wodomierz przed zamarznięciem należy przed nastaniem niskich temperatur: - zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, przed działaniem mrozu poprzez naprawę ubytków w ścianach, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien; - studzienki wodomierzowe poddać gruntownemu czyszczeniu, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności zwrócić uwagę na pokrywy czy nie są uszkodzone; - zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (pianka, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu licznika; - odpowiednio ocieplić przewody wodociągowe przebiegające przez nieocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.; - elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane jedynie w okresie letnim zabezpieczyć poprzez zamknięcie zaworów oraz ich odwodnienie.
Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody i uszkodzeń przyłącza, instalacji czy wodomierza skutkującego utratą szczelności i wyciekami wody, należy zamknąć dopływ wody i zgłosić wyciek pod numerem 994. W takiej sytuacji Wodociągi Płockie Sp. z o.o. dokonają naprawy urządzeń, ale prosimy pamiętać, że jest to usługa odpłatna.
Wymiany z powodu upływu okresu ważności legalizacji wodomierzy głównych dokonuje Spółka Wodociągi Płockie co 5 lat - zgodnie z przepisami metrologicznymi o licznikach do wody (wodomierzach).

Odbiorca nie ponosi kosztów tej legalizacji.
Ponownej legalizacji lub wymiany wodomierza dodatkowego dokonuje Odbiorca co 5 lat - zgodnie z przepisami metrologicznymi o licznikach do wody (wodomierzach).

Można tą usługę zlecić odpłatnie Wodociągom Płockim Sp. z o.o. Odbiorca ponosi koszty związane z legalizacją/wymianą i plombowaniem. Legalizacje/wymianę wodomierza dodatkowego należy niezwłocznie zgłosić do Biura Obsługi Klienta Spółki.

Nakładka pozostaje własnością Wodociągów Płockich Sp. z o.o. i podlega zwrotowi.
Pracownicy Spółki co do zasady nie dokonują przeglądów instalacji, wodomierzy oraz nie pobierają próbek wody w mieszkaniach prywatnych i w domach jednorodzinnych bez wcześniejszego ustalenia terminu. Wymiany wodomierzy są wykonywane jedynie w ustalonym wcześniej terminie. Pobór próbek wody do badań jakościowych ma miejsce przy wodomierzu głównym w budynku (najczęściej w piwnicy). Pobory próbek bezpośrednio w mieszkaniach i domach jednorodzinnych zdarzają się niezwykle rzadko, najczęściej na skutek zgłoszeń - każdorazowo termin poboru jest wcześniej uzgodniony z administracją budynku, właścicielem i wnioskującym.
Pracownicy Spółki zawsze mają przy sobie legitymację. Jeżeli nie jest ona widoczna to na życzenie klienta zobowiązani są do jej okazania. Pamiętajmy, jeżeli jakakolwiek wizyta osób przedstawiających się jako pracownicy Spółki „Wodociągi Płockie”  wzbudza wątpliwości czy też niepokój prosimy o zgłoszenie i sprawdzenie niniejszej wizyty. Numery telefonów do kontaktu: w godzinach 7:00 - 15:00 24 364 42 29 - 33  - Biuro Obsługi Klienta po godz. 15:00 994 - Dyspozytor
Instalacja wodociągowa w budynkach powinna mieć zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym – tzw. zawór antyskażeniowy. Brak takiego zaworu powoduje cofanie wody z instalacji, co grozi jej zanieczyszczeniem i wpływa na pomiar ilości zużytej wody.

Zawór zwrotny antyskażeniowy należy zamontować za zaworem odcinającym za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Powyższe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody).

W przypadku stwierdzenia braku zaworu na instalacji „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. nie będzie mogła rozpatrywać reklamacji związanych z ilością zużytej wody.