Ścieki przemysłowe


ZASADY WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH „WODOCIĄGÓW PŁOCKICH” SP. Z O.O.

I.    Regulacje prawne w zakresie odbioru ścieków przemysłowych:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 poz. 1220)
 3. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 ze zm.)
 4. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1757)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 939).

II.        Definicje:

 1. Dostawca ścieków – podmiot ubiegający się o zawarcie umowy na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych lub podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych na podstawie zawartej umowy.
 2. Przedsiębiorstwo – „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.
 3. Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przesyłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Mieszanina ścieków bytowych i ścieków przemysłowych odprowadzana jednym przyłączem kanalizacyjnym traktowana jest jako ścieki przemysłowe.

 • Ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – substancje określone w załączniku do rozporządzenia wyszczególnionego w I pkt. 2 niniejszych zasad.
 • Nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
 • Dostawca nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.   Warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących
         własnością „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.:

 1. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jeżeli:
 2. nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
 3. nie stanowi to zagrożenia dla stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków;
 4. nie stanowi to zagrożenia dla spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydanego dla oczyszczalni ścieków;
 5. nie stanowi to zagrożenia dla możliwości stosowania komunalnych osadów ściekowych;
 6. temperatura tych ścieków nie przekracza 35° C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5
  do 9,5;
 7. są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

Wzór wniosku znajduje się pod adresem: Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych musi zawierać opis prowadzonej działalności oraz bilans ścieków. Po pozytywnym zaopiniowaniu, Przedsiębiorstwo wydaje pisemną zgodę na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 • dostawca ścieków musi złożyć wniosek do właściwego organu Wód Polskich i uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 • po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego dostawca ścieków musi  zawrzeć umowę z Przedsiębiorstwem, w której będą określone m.in. warunki wprowadzania ścieków;
 • Przedsiębiorstwo może nałożyć na dostawcę ścieków obowiązek zainstalowania urządzeń pomiarowych do mierzenia ilości i badań jakości ścieków;
 • na wniosek Przedsiębiorstwa dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić wyniki badań ścieków, które powinien wykonywać w ramach kontroli wewnętrznej i w związku z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym;
 • dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić Przedsiębiorstwu ścieki do badań kontrolnych.
 • Jeżeli ścieki  nie zawierają substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:
 • dostawca ścieków musi zawrzeć z Przedsiębiorstwem umowę, w której będą określone m.in. warunki wprowadzania ścieków; Przedsiębiorstwo może nałożyć na dostawcę ścieków obowiązek zainstalowania urządzeń pomiarowych do mierzenia ilości i badań jakości ścieków;
 • na wniosek Przedsiębiorstwa dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić wyniki badań ścieków prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;
 • dostawca ścieków przemysłowych ma obowiązek udostępnić Przedsiębiorstwu ścieki do badań.

IV.   Obowiązki dostawców ścieków przemysłowych:

 1. Zainstalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowa ich eksploatacja. Przedsiębiorstwo ma prawo przeprowadzenia kontroli urządzeń do podczyszczania ścieków.
 2. Prowadzenie wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia.
 3. Niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednich przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii.
 4. Instalowanie urządzeń pomiarowych dla nowych przyłączy:
 5. służących do określenia ilości ścieków przemysłowych (przepływomierz);
 6. służących do określenia jakości ścieków przemysłowych (próbopobierak);
  Dostawca ścieków przemysłowych może zostać zobowiązany do zainstalowania przepływomierza i próbopobieraka w przypadku:
 7. możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne,
 8. możliwości wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych,
 9. zagrożenia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków.

Rodzaj urządzenia pomiarowego dostawca ścieków przemysłowych winien  uzgodnić z Przedsiębiorstwem. Koszt zakupu i eksploatacji ponosi dostawca ścieków przemysłowych.

V.    Kontrola jakości dostarczanych ścieków przemysłowych.

 1. Kontrola jakości ścieków winna być wykonywana przez dostawcę ścieków w ramach kontroli wewnętrznej.
 2. Minimalna częstotliwość wykonywania badan ścieków w ramach kontroli wewnętrznej  określona jest w rozporządzeniu wyszczególnionym w I pkt. 4. Zakres badań obejmować powinien charakterystyczne parametry wytwarzanych ścieków.
 3. Pobór prób do badań oraz badania ścieków może przeprowadzać tylko laboratorium spełniające warunki określone w art.147a ustawy Prawo ochrony środowiska.
 4. Ilość zanieczyszczeń w ściekach nie powinna przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, które zostały określone w tabeli nr 1 oraz będą zawarte w umowie.
 5. Przedsiębiorstwo ma prawo kontroli jakości ścieków.
 6. Miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek określa Przedsiębiorstwo.

VI. Opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń
      kanalizacyjnych.

      Przedsiębiorstwo pobiera opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków   
      przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zasady naliczania tych opłat określone są w taryfie
      obowiązującej dla Przedsiębiorstwa: https://wodociagi.pl/klient/obsluga-klienta/taryfy-i-cenniki/

VII.  Przyjmowanie ścieków przemysłowych do punktu zlewnego.

 1. Przyjmowanie nieczystości ciekłych zawierających ścieki przemysłowe do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Maszewie odbywa się na podstawie zawartej umowy z wytwórcą ścieków oraz z transportującym ścieki z jednej strony oraz z Przedsiębiorstwem z drugiej strony.
 2. W celu zawarcia umowy na przyjęcie nieczystości ciekłych pochodzenia przemysłowego, dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Maszewie należy złożyć wniosek, w którym należy podać ilość i charakterystyczne  parametry nieczystości ciekłych, lokalizację zbiornika bezodpływowego wraz z mapą oraz informacje dotyczące urządzeń podczyszczających ścieki.
 3. W przypadku nieczystości ciekłych pochodzenia przemysłowego zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego  przyjmowanych do punktu zlewnego mają odpowiednio zastosowanie zapisy określone w pkt. III pkt.2 niniejszych zasad.
 4. Przedsiębiorstwo ma prawo kontroli nieczystości ciekłych zarówno w miejscu wytworzenia jak i przed przyjęciem na punkt zlewny.
 5. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

Tabela 1 Wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych

Lp.Wskaźnik zanieczyszczeńJednostkaWartość dopuszczalna
1OdczynpH6,5-9,5
2Temperatura C35
3Zawiesiny łatwo opadającemg O/l10
4Zawiesina ogólnamg/l400*
5ChZT Crmg O/l1000*
6BZT5mg/l700*
7Azot amonowymg N NH4 /l200
8Azot azotynowymg NNO3/l10
9Fosfor ogólnymg P/l20*
10Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)mg/l20
11Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)mg/l15
12Substancje ekstrahujące się eterem naftowymmg/l100
13Ogólny węgiel organiczny (OWO)mg C/l200*
14Siarczanymg SO/l500
15Chlorkimg Cl/l1000
16Glinmg Al/l3*
17Żelazo ogólnemg Fe/l20*
18Węglowodory ropopochodnemg/l15
19Siarczynymg SO3/l10
20Fluorkimg F/l20
21Fenole lotne (indeks fenolowy)mg/l15
22Antymonmg Sb/l0,5
23Barmg Ba/l5
24Berylmg Be/l1
25Bormg B/l10
26Cynamg Sn/l2
27Selenmg Se/l1
28Srebromg Ag/l0,5
29Lotne związki chlororganiczne VOXmg Cl/l1,5
30Adsorbowalne związki organiczne AOXmg Cl/l1
31Lotne węglowodory aromatyczne BTX- (benzen, toluen, ksylen )mg/l1
32Wielopierścieniowe  węglowodory aromatyczne WWAmg C/l0,2
33Arsenmg As/l0,5
34Tytanmg Ti/l2
35Chlor wolnymg Cl2/l1
36Chlor całkowitymg Cl2/l4
37Chrom +6mg Cr+6/l0,2
38Chrom ogólnymg Cr/l1
39Cyjanki związanemg Cn/l5
40Cyjanki wolnemg Cn/l0,5
41Siarczkimg S/l1
42Rodankimg CNS/l30
43Insektycydy fosforoorganicznemg/l0,1
44Nikielmg Ni/l1
45Miedźmg Cu/l1
46Ołówmg Pb/l1
47Cynkmg Zn/l5
48Molibdenmg Mo/l1
49Kobaltmg Co/l1
50Rtęćmg Hg/l0,06
51Kadmmg Cd/l0,4
52Heksachlorocykloheksan HCHmg HCH/l0
53Tetrachlorometan CCl4mg CCl4/l3
54Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego solemg PCP4/l2
55Aldryna, dieldryna, endryna, izodrynamg/l0
56Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)mg/l0
57Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)mg/l0
58Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)mg/l0
59Heksachlorobenzen (HCB)mg HCB/l2
60Heksachlorobutadien (HCBD)mg HCBD/l3
61Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)mg CHCl3/l2
621,2-dichloroetan (EDC)mg EDC/l0,2
63Trichloroetylen (TRI)mg TRI/l0,2
64Tetachloroetylen (PER)mg PER/l1
65Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB +1,2,4-TCB+1,2,5-TCB)mg TCB/l0,1
66Wanadmg V/l2
67Talmg Tl/l1

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, należących do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. dostępny na stronie: Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków w Maszewie należącej do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. dostępny na stronie:  Wniosek o wydanie zgody na wprowadzanie ścieków przemysłowych do punktu zlewnego