Nieczystości ciekłe


Mieszkańcu, bądź przygotowany do kontroli twojego szamba!!!

Od lipca 2021 r. Straż Miejska z udziałem pracowników Wodociągów Płockich i Urzędu Miasta Płocka prowadzi kontrole dotyczące wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości powinien wykazać się zawartą umową na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Płocka oraz dokumentami w postaci rachunków, faktur VAT, potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Za brak w/w dokumentów Straż Miejska może ukarać właściciela karą grzywny w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę w wysokości do
5000 zł.

Gdy nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Kontrole będą prowadzone sukcesywnie u wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Więcej informacji na temat obowiązków związanych z wywozem nieczystości ciekłych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka „Czysty Płock”: https://czysty.plock.eu/index.php/srodowisko/gospodarka-wodno-sciekowa

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (oczyszczalnia musi zapewniać stopień oczyszczania określony w przepisach dotyczących oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Płock).
Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, to właściciel tej nieruchomości ma obowiązek posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni.

Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co precyzuje Uchwała NR 261/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.) wydana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na dwa miesiące.  

Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Płocka nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.
Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar. Dostawca tych nieczystości jest obowiązany do wpisania adresu nieruchomości, z której ścieki zostały odebrane w „Raporcie dostaw nieczystości ciekłych” na punkcie zlewnym w oczyszczalni ścieków.
Poniżej podajemy listę przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wywozu nieczystości ciekłych, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Płocka na prowadzenie tej działalności oraz posiadają zawarte umowy z „Wodociągami Płockimi” na dostawę ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni w Maszewie:

 • „JARKAN” Przedsiębiorstwo Handlowe i Usługi Wielobranżowe Bogucki Jarosław Paweł, Stróżewko 57, 09-410 Płock
 • PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Witkowski, ul. Sierpecka 3, 09-402 Płock
 • Usługi Asenizacyjne Maria Jezierska, ul. Morelowa 12, 09-410 Płock
 • Usługi Asenizacyjne TRANS-KAN Małgorzata Małkiewicz, Blichowo 71, 09-454 Bulkowo
 • Usługi Transportowe Bińkowski Eugeniusz, ul. Ciechomicka 20, 09-402 Płock
 • Usługi Transportowe i Asenizacyjne Tadeusz Machowski, ul. Lubuska 11, 09-408 Płock
 • Usługi Transportowe ROBO-TRANS Cichy Robert, Stary Kamień 62, 09-530 Gąbin
 • Usługi Transportowe, Spedycja „PYŚ-TRANS” Wojciech Burzyński, ul. Radzanowo – Dębniki 31, 09-451 Radzanowo
 • Wywóz Nieczystości Płynnych Rojewski Marek, ul. Tartaczna 79, 09-402 Płock
 • Zakład Transportowo-Budowlany Włodzimierz Sulkowski, Nowa Biała 15/A, 09-411 Biała
 • Zakład Usługowo-Handlowy „ZUH” Piotr Kijek w spadku, ul. Wierzbowa 14/A, 09-506 Soczewka
 • mToilet Sp. z o.o. ul. Marywilska 59, 03-042 Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMAX Zbigniew Kunicki, Leszczynowa 13, 86-065 Łochowo
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 • WC SERWIS S.C. Toalety Przenośne Jacek Bański, Magdalena Kapeja, ul. Kornela Makuszyńskiego 22, 88-100 Inowrocław
 • WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
 • WCTRON Sp. z o.o., ul. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław