Mieszkańcu,


Od dnia 09.08.2022 r. obowiązują  nowe przepisy dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi.

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1549)…..

 1. Nowa definicja nieczystości ciekłych.

Obecnie pod terminem nieczystości ciekłe należy rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.

Na bazie znowelizowanych przepisów Rada Miasta Płocka uchwaliła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 836/XLVIII/2022 z dnia 24 listopada 2022 r., Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2022 r. poz. 12268).

W Regulaminie zostały określone nowe zasady pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości.

Od dnia 1 lipca 2023 r. zmieni się minimalna częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Zgodnie z zapisami nowego Regulaminu właściciele nieruchomości mają zapewnić systematyczne usuwanie nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia, nie dopuszczając do przepełnienia tych urządzeń, z częstotliwością w przypadku:

a) zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,

b) osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż 1 raz na rok.

 • Obowiązkowe kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Każda nieruchomość wyposażona  w indywidualne systemy gospodarowania nieczystościami ciekłymi, tj. zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków będzie skontrolowana przynajmniej jeden raz na dwa lata przez  przedstawicieli Gminy – Miasto Płock.

Podczas kontroli należy udokumentować:

 • częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych poprzez przedstawienie dowodów uiszczania opłat za usługi. Potwierdzenia odbioru nieczystości należy przechowywać przez co najmniej dwa lata.
 • okazać umowę zawartą z odbiorcą nieczystości ciekłych, której postanowienia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w obowiązujących przepisach. Przy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę czy przedsiębiorca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie swojej działalności (Zezwolenie Prezydenta Miasta Płocka w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz umowę z Wodociągami Płockimi Sp. z o.o. na dostarczanie nieczystości do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków w Maszewie.)

Kontrole będą prowadzone w oparciu o przepisy art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 6 ust. 5ab) i z kontroli zostanie sporządzony protokół.

Brak potwierdzeń wywozu nieczystości, jak również brak zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe będzie skutkował karą grzywny!

 • Należy być przygotowanym do weryfikacji i sprawdzeń przez Urząd Miasta Płocka danych dotyczących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków pod względem ich legalności oraz stanu technicznego.

Mieszkańcu, bądź przygotowany do kontroli twojego szamba!!!

Od lipca 2021 r. Straż Miejska z udziałem pracowników Wodociągów Płockich i Urzędu Miasta Płocka prowadzi kontrole dotyczące wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

W trakcie kontroli właściciel nieruchomości powinien wykazać się zawartą umową na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Płocka oraz dokumentami w postaci rachunków, faktur VAT, potwierdzających regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba – nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Za brak w/w dokumentów Straż Miejska może ukarać właściciela karą grzywny w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę w wysokości do 5000 zł.

Gdy nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Kontrole będą prowadzone sukcesywnie u wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Więcej informacji na temat obowiązków związanych z wywozem nieczystości ciekłych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka „Czysty Płock”: https://czysty.plock.eu/index.php/srodowisko/gospodarka-wodno-sciekowa

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (oczyszczalnia musi zapewniać stopień oczyszczania określony w przepisach dotyczących oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Płock).
Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, to właściciel tej nieruchomości ma obowiązek posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni.

Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co precyzuje Uchwała NR 261/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka  (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2019 r.) wydana na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na dwa miesiące.  

Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Płocka nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości może skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar. Dostawca tych nieczystości jest obowiązany do wpisania adresu nieruchomości, z której ścieki zostały odebrane w „Raporcie dostaw nieczystości ciekłych” na punkcie zlewnym w oczyszczalni ścieków.

Poniżej podajemy listę przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Płocka na prowadzenie tej działalności oraz posiadają zawarte umowy z „Wodociągami Płockimi” na dostawę ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków przy ul. Sójki 49 w Maszewie:

 • KAMERON Albert Kijek, ul. Wierzbowa 14/A, 09-506 Soczewka
 • PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Witkowski, ul. Sierpecka 3, 09-402 Płock
 • Usługi Asenizacyjne TRANS-KAN Małgorzata Małkiewicz, Blichowo 71, 09-454 Bulkowo
 • Usługi Transportowe i Asenizacyjne Tadeusz Machowski, ul. Lubuska 11, 09-408 Płock
 • Usługi Transportowe ROBO-TRANS Cichy Robert, Stary Kamień 62, 09-530 Gąbin
 • Usługi Transportowe, Spedycja „PYŚ-TRANS” Wojciech Burzyński, ul. Radzanowo – Dębniki 31, 09-451 Radzanowo
 • Wywóz Nieczystości Płynnych Rojewski Marek, ul. Tartaczna 79, 09-402 Płock

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIMAX Zbigniew Kunicki, Leszczynowa 13, 86-065 Łochowo
 • mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
 • „TOI TOI” Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 • WC SERWIS Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
 • WCTRON Sp. z o.o., ul. Słowackiego 9, 50-406 Wrocław