Przedsiębiorco!


Prowadząc działalność związaną z odbieraniem nieczystości ciekłych pamiętaj o nowych wymaganiach stawianych prowadzącym działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Nowe obowiązki zostały wprowadzone Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549), która wprowadziła zmiany m.in. w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Najważniejsze zmiany to:

 1. Zmiana definicji nieczystości ciekłych, którymi są ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia uprawniają przedsiębiorców,którym zostały wydane, także do wykonywania działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi.

 • Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków wykazanej w posiadanym zezwoleniu, spełniającej wymagania przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu aglomeracji Płock, muszą trafić do oczyszczalni ścieków w Maszewie. Absolutnie niedopuszczalny jest transport takich nieczystości do okolicznych oczyszczalni ścieków, które nie są przygotowane do oczyszczenia ścieków w stopniu wymaganym dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM. 
 • Nowelizacja ustawy doprecyzowała nałożony na Gminę obowiązek kontroli mieszkańców w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, dlatego należy bezwzględnie pozostawiać mieszkańcom potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych, którym mieszkaniec będzie się legitymował przed organami kontrolującymi gospodarowanie ściekami. Zasadnym byłoby podawanie na dowodzie odbioru nieczystości ciekłych adresu, z którego nieczystości ciekłe zostały odebrane oraz ilości odebranych ścieków.
 • Potwierdzenia dostarczenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej tzw. „Raport dostawy nieczystości ciekłych” należy wypełniać rzetelne poprzez czytelne wypełnianie wszystkich rubryk, w tym adresu nieruchomości, z których zostały odebrane nieczystości ciekłe. W sytuacji, gdy jednym transportem odbierane są nieczystości z kilku posesji, konieczne jest wpisywanie wszystkich adresów wraz z ilością nieczystości, która została odebrana z danego miejsca.

Niewłaściwe sporządzenie dokumentu spowoduje odmowę przyjęcia ścieków do stacji zlewnej w Maszewie. Obowiązujący wzór potwierdzenia dołączony jest do umowy zawartej z naszą Spółką.Należy pamiętać, że w najbliższym czasie wzór potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych w stacji zlewnej zostanie zmieniony.

 • Rzetelna ewidencja odbieranych nieczystości ciekłych pozwoli na przedstawienie poprawnych danych w Państwa kwartalnych sprawozdaniach, przedkładanychdo właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Proszę mieć na uwadze fakt, iż będą prowadzone kontrole tzw. „krzyżowe”, tj. dokumenty przedstawiane przez mieszkańców będą weryfikowane z dokumentacją przedstawianą przez przedsiębiorcę świadczącego usługę transportu nieczystości ciekłych.

 • Wykonywanie dostaw nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 939), tj.  m. in. nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą być mieszaniną nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

Zmiany w sprawozdawczości

 1. Zmianie uległ zakres składanego kwartalnego sprawozdania z prowadzonej działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (zmiany w art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zmiana wejdzie w życie 1 stycznia     2023 r., sprawozdanie za pierwszy kwartał 2023 r.  będzie składane już na nowych zasadach.
 2. Nowe obowiązki sprawozdawcze to m.in. podanie informacji o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych z następującym podziałem:

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca         2017 r. – Prawo wodne,

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

 • W sprawozdaniu należy podać informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych nieruchomości.
 • Granice aglomeracji Płock ustalone zostały Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 436/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Płock (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2020 r., poz. 12 038).

Zgodnie z ww. Uchwałą w skład aglomeracji wchodzą:

 1. miasto Płock (część miasta):
 2. osiedle Miodowa (całe osiedle);
 3. osiedle Borowiczki (część osiedla);
 4. osiedle Ciechomice (część osiedla);
 5. osiedle Dworcowa (całe osiedle);
 6. osiedle Góry (całe osiedle);
 7. osiedle Imielnica (część osiedla);
 8. osiedle Kochanowskiego (całe osiedle);
 9. osiedle Kolegialna (całe osiedle);
 10. osiedle Łukasiewicza (całe osiedle);
 11. osiedle Międzytorze (całe osiedle);
 12. osiedle Podolszyce Północ (część osiedla);
 13. osiedle Podolszyce Południe (część osiedla);
 14. osiedle Skarpa (część osiedla);
 15. osiedle Stare Miasto (całe osiedle);
 16. osiedle Trzepowo (część osiedla);
 17. osiedle Tysiąclecia (całe osiedle);
 18. osiedle Winiary (część osiedla);
 19. osiedle Wyszogrodzka (część osiedla);
 20. osiedle Zielony Jar (całe osiedle).

Szczegółowy wykaz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w obszarze i granicach Aglomeracji Płocka znajdziecie Państwo w oddzielnej zakładce.

Zmiany w sankcjach za naruszenie przepisów ustawy

Zgodnie z art. 9xb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, mogą zostać  nałożone następujące sankcje:

 1. za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, o którym mowa w art. 9o – kara pieniężna w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;
 2. za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9o – kara pieniężna w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni;
 3. za dostarczenie nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe – kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych.

Przedsiębiorco, pamiętaj!

Gmina Płock może w każdej chwili przeprowadzić kontrolę zgodności prowadzonej działalności z wydanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.