Usługi laboratoryjne


Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. wykonuje badania wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i węgli aktywnych. Badania wykonywane są dla potrzeb wewnętrznych (klient wewnętrzny) oraz potrzeb zewnętrznych (klient zewnętrzny).

Laboratorium pobiera próbki do badań z następujących komponentów środowiska:

 • woda powierzchniowa i podziemna do celów uzdatniania
 • woda uzdatniana
 • woda przeznaczona do spożycia
 • ścieki
 • osady ściekowe
 • odpady

Badania laboratoryjne służą do monitorowania i oceny:

 • jakości wód ujmowanych do uzdatniania
 • procesów uzdatniania w Stacjach Uzdatniania Wody
 • jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej
 • jakości ścieków, osadów ściekowych i odpadów wprowadzanych do środowiska.

Laboratorium stosuje i działa w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1188.

Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny na stronie: Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. www.wodociagi.pl, zakładka  Spółka > Certyfikaty i Działalność.

 • Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku – Decyzja Nr 2/2024 z dnia 01.02.2024 r.

Nasza oferta na wykonywanie badań

Oferujemy Państwu pobór próbek do badań oraz szeroki zakres badań właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i węgli aktywnych.

Próbki wody przeznaczonej do spożycia, ścieków, osadów ściekowych i odpadów pobieramy metodami akredytowanymi.

Wysoką jakość usług świadczonych przez nasze Laboratorium zapewnia kompetentny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie pomiarowe.

W pracy analitycznej stosujemy najnowsze metody, techniki i procedury badawcze oparte o klasyczną analizę fizykochemiczną oraz zaawansowane technicznie urządzenia do prowadzenia badań próbek środowiskowych takie jak spektrometr ICP-OES, chromatograf gazowy, chromatografy jonowe, analizator ogólnego węgla organicznego, spektrofotometry, mikroskopy, itp.

Próbki do badań pobierane przez naszych pracowników są transportowane do Laboratorium specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w chłodziarki zapewniające transport gwarantujący niezmienność próbek.

Ceny za badania laboratoryjne

Ceny za usługi laboratoryjne uzgadniane są z Klientem indywidualnie i są uzależnione od rodzaju oraz zakresu zleconych prac. Każdorazowo, oferta cenowa dostosowana do planowanego zamówienia, jest przekazana/przesłana Klientowi przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Złożenie zlecenia na zakres badań zawarty w ofercie cenowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen w niej określonych. Jeżeli cena za wykonane badania nie jest uzgodniona przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. mają prawo zastosować cenę standardową za dany rodzaj usługi, określoną w aktualnej ,,Kalkulacji za czynności i usługi laboratoryjne” (Klient-Obsługa klienta-Taryfa i cenniki).

Dokument do pobrania

Laboratorium

(24) 364 42 80

(24) 364 42 76