Usługi laboratoryjne


Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. wykonuje badania wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i węgli aktywnych. Badania wykonywane są dla potrzeb wewnętrznych (klient wewnętrzny) oraz potrzeb zewnętrznych (klient zewnętrzny).

Laboratorium pobiera próbki do badań z następujących komponentów środowiska:

 • woda powierzchniowa i podziemna do celów uzdatniania
 • woda uzdatniana
 • woda przeznaczona do spożycia
 • ścieki
 • osady ściekowe
 • odpady

Badania laboratoryjne służą do monitorowania i oceny:

 • jakości wód ujmowanych do uzdatniania
 • procesów uzdatniania w Stacjach Uzdatniania Wody
 • jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej
 • jakości ścieków, osadów ściekowych i odpadów wprowadzanych do środowiska.

Laboratorium stosuje i działa w oparciu o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Laboratorium ,,Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. posiada:

 • Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1188.

Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny na stronie: Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl, Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. www.wodociagi.pl, zakładka  Spółka > Certyfikaty i Działalność.

 • Zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do wniosku – Decyzja Nr 3/2020 z dnia 21.02.2020 r.

Nasza oferta na wykonywanie badań

Oferujemy Państwu pobór próbek do badań oraz szeroki zakres badań właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych wody, ścieków, osadów ściekowych, odpadów i węgli aktywnych.

Próbki wody przeznaczonej do spożycia, ścieków, osadów ściekowych i odpadów pobieramy metodami akredytowanymi.

Wysoką jakość usług świadczonych przez nasze Laboratorium zapewnia kompetentny, doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie pomiarowe.

W pracy analitycznej stosujemy najnowsze metody, techniki i procedury badawcze oparte o klasyczną analizę fizykochemiczną oraz zaawansowane technicznie urządzenia do prowadzenia badań próbek środowiskowych takie jak chromatograf gazowy, chromatografy jonowe, analizator ogólnego węgla organicznego, spektrofotometry, mikroskopy, itp.

Próbki do badań pobierane przez naszych pracowników są transportowane do Laboratorium specjalistycznymi samochodami wyposażonymi w chłodziarki zapewniające transport gwarantujący niezmienność próbek.

Ceny za badania laboratoryjne

Ceny za usługi laboratoryjne uzgadniane są z Klientem indywidualnie i są uzależnione od rodzaju oraz zakresu zleconych prac. Każdorazowo, oferta cenowa dostosowana do planowanego zamówienia, jest przekazana/przesłana Klientowi przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Złożenie zlecenia na zakres badań zawarty w ofercie cenowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen w niej określonych. Jeżeli cena za wykonane badania nie jest uzgodniona przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, ,,Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. mają prawo zastosować cenę standardową za dany rodzaj usługi, określoną w aktualnej ,,Kalkulacji za czynności i usługi laboratoryjne” (Klient-Obsługa klienta-Taryfa i cenniki).

Dokument do pobrania

Laboratorium

(24) 364 42 80

(24) 364 42 76