Zapytanie cenowe na „Odbiór, transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów technologicznych w postaci skratek 19 08 01 i zawartości piaskowników 19 08 02, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i Przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.

Nr postępowania: PŚ/TK/TOŚ/TT/2/2019

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zapraszają do składania ofert dotyczących zapytania cenowego na „Odbiór, transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów technologicznych w postaci skratek 19 08 01 i zawartości piaskowników 19 08 02, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Maszewie, gm. Stara Biała i Przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 lipca 2019 roku godz. 11.00. Zamówienie na podstawie „Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie Sp. z o.o.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 12/1975/Z/2016 z dnia 25.01.2016 r.