Oferty na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 i 2020 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oferty należy składać do dnia 16.09.2019 r. do godz. 900 w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie”
Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11, pok. 101.