Archiwum przetargów


1 2018Modernizacja układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.

Nr postępowania: TPW/PN/7/2018
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.12.2018r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Przedmiary
Odpowiedzi (1)
Odpowiedzi (2)
Odpowiedzi (3)
Odpowiedzi (4) Zestawienie ofert
Unieważnienie postępowania
2 2018Sukcesywne dostawy koagulantu glinowego (o zawartości glinu 7-9%) dla stacji uzdatniania wody w Płocku.   Nr postępowania: TPW/PN/8/2018Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.12.2018r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ Ogłoszenie o wyniku postępowania
3 2018Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.   Nr postępowania: 2/BHP/TT/2018Ogłoszenie przetargu SIWZ Zal_1_SIWZ_AR_OC Zal_2_SIWZ_KOM Zal_3_Formularz oferty Zal_4_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Zal_5_Procedura likwidacji Zal_6_Wykaz mienia do ubezpieczenia w części I Zal_7_Wykaz pojazdów do ubezpieczenia w części II Zal_8a_Szkodowość majątek i OC Zal_8b_Szkodowość komunikacyjna Zal_9_Informacje dodatkowe Odpowiedzi na pytania z dn. 13.12.2018r. Odpowiedzi na pytania z dn. 14.12.2018r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 19.12.2018r.
4 2018Sprzedaż pojazdu.Ogłoszenie – przetarg – VW WP 83730
5 2018Sprzedaży agregatów prądotwórczych o wskazanych parametrach.Agregat prądotwórczy
6 2018Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.Regulamin naboru ofert Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Załącznik nr 4 – Oświadczenie zapoznania się z klauzula informacyjną Informacja o wyniku naboru ofert
7 2018Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, który polegać ma na załadunku i transporcie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.   Nr postępowania: 1/TOŚ/TT/2018Ogłoszenie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oferta w wersji edytowalnej dla Wykonawcy Odpowiedzi na pytania Informacja o wyniku postępowania
8 2018Sprzedaż pojazdu.Ogłoszenie z dn. 23.052018r.
9 2018Sprzedaż pojazdów.Ogłoszenie Citroen Jumper Ogłoszenie Citroen Jumpy
10 2018Roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ul. 3 Maja i w ul. Pięknej wraz z rozbudową ul. 3 Maja oraz budową łącznika od Al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja”.   Nr postępowania: JRP/FS/1/2018Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu – Dz.U.S S38 Dział I – Instrukcja dla wykonawcy Dział I – Załączniki (1-7) Dział II – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dział II – Załącznik nr 1 do OPZ Dział II – Załącznik nr 2 do OPZ Dział II – Załącznik nr 3.1 do OPZ Dział II – Załącznik nr 3.2 do OPZ Dział II – Załącznik nr 4 do OPZ -Dokumentacja Techniczna Dział II – Załącznik nr 5 do OPZ – Tabela przedmiaru robót Dział III – Wzór umowy Ogłoszenie dodatkowych informacji Ogłoszenie dodatkowych informacji – Dz. U. S S44 Informacja o zmianach w ogłoszeniu i SIWZ Informacja o zmianach wraz z tekstami jednolitymi dokumentów Zestawienie ofert 29.03.2018 Informacja o wyniku postępowania – 20.04.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 26.06.2018 r.
11 2018Sukcesywne dostawy koagulantu glinowego dla stacji uzdatniania wody w Płocku. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień na roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi zlecane przez „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o.   Nr postępowania: TZ-1/2018/TPWOgłoszenie z dnia 05.01.2018r.
SIWZ z dnia 05.01.2018r.
Załącznik do SIWZ z dnia 05.01.2018r.
1 2017Roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Al. F. Kobylińskiego i w Al. P. Nowaka wraz z budową wodociągu w Al. P. Nowaka (dawna Al. Spacerowa)”.   Nr postępowania: JRP/FS/2/2017Ogłoszenie o zamówieniu
Dział I – Instrukcja dla wykonawcy
Dział I – Załączniki
Dział II – Opis przedmiotu zamówienia
Dział II – Załącznik nr.1
Dział II – Załącznik nr.2
Dział II – Dokumentacja Techniczna
Dział II – Tabela przedmiaru robót
Dział III – Wzór umowy
Sprostowanie ogłoszenia (załącznik nr.1 do OPZ) – 28.12.2017r.
Odpowiedzi na pytania 11.01.2018 r.
Odpowiedź na pytanie dotyczące zmiany terminu składania ofert – 23.01.2018 r.
Zestawianie ofert 29.01.2018
Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.02.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2 2017Sprzedaż pojazdu.Ogłoszenie z dn. 22.11.2017r.
3 2017Sprzedaż pojazdu.Ogłoszenie z dn. 22.11.2017r.
4 2017Roboty budowlane pn. :”remont-modernizacja Rozdzielni 15kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, na terenie należącym „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. przy ul Górnej 56B (wjazd od ul. Filtrowej)”.   Nr postępowania: 2/TT/2017Ogłoszenie z dn. 30.10.2017r.
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia z dn. 30.10.2017r.
Dokumentacja projektowa z dn. 30.10.2017r.
Specyfikacje z dn. 30.10.2017r.
Przedmiar z dn. 30.10.2017r.
Sprostowania z dn. 31.10.2017r.
Odpowiedź na pytanie z dn. 06.11.2017r.
Odpowiedź na pytania z dn. 09.11.2017r.
Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.11.2017r.
5 2017Badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 – wybór Biegłego Rewidenta.ogłoszenie
specyfikacja
6 2017Roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”.   Nr postępowania: JRP/FS/1/2017Ogłoszenie o zamówieniu
Dział I – Instrukcja dla wykonawcy
Dział I – Załączniki
Dział II – Opis przedmiotu zamówienia
Dział II – Dokumentacja techniczna
Dział II – Tabela przedmiaru robót
Dział III – Wzór umowy
Zestawienie ofert
Informacja o wyniku postepowania z dnia 19.07.2017 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
7 2017Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.Ogłoszenie z dn. 10.04.2017
SIWZ z dn. 10.04.2017
Informacja o wyniku postępowania z dn. 09.05.2017
8 2017Dostawę (tankowanie) paliw płynnych w ilości Pb95 – 28,000 litrów, ON – 280,000 litrów.Ogłoszenie z dn. 06.03.2017r
9 2017Sprzedaż maszyn.Ogłoszenie z dn. 09.02.2017r.
10 2017Sprzedaż samochodu.Ogłoszenie
11 2017Sprzedaż samochodów.Ogłoszenie
1 2016Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 – wybór Biegłego Rewidenta.Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
2 2016Całodobowa ochrona mienia „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz Bazy Technicznej zlokalizowanej przy ul. Górnej 58B w Płocku.Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki i umowa
Informacja z dn. 07.07.2016r.
3 2016Sprzedaż pojazdów.Treść ogłoszenia z dn. 27.06.2016r. Treść ogłoszenia z dn. 27.06.2016r.
4 2016Regeneracja granulowanego węgla aktywnego pracującego na Filtrze Węglowym nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.Ogłoszenie z dn. 09.03.2016r
Opis przedmiotu zamówienia z dn. 09.03.2016r.
SIWZ z dn. 09.03.2016r.
Załącznik nr.1 z dn. 09.03.2016r.
Załącznik nr.2 z dn. 09.03.2016r.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Odpowiedz na pytanie wykonawcy 23.03.2016r.
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 01.04.2016 r.
Informacja o wyniku postępowania z dn. 8.04.2016r.
5 2016Sprzedaż pojazdu – samochód specjalny.Ogłoszenie z dn. 3.02.2016r.
6 2016Sprzedaż pojazdu – samochód specjalny.Ogłoszenie z dn. 26.01.2016r.
7 2016Sprzedaż pojazdu.Ogłoszenie z dn. 26.01.2016r.
1 2015Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.Ogłoszenie z dn. 22.12.2015r.
SIWZ z dn. 22.12.2015r.
Odpowiedz na pytania z dn. 08.01.2016r.
Informacja o wyniku postępowania z dn. 04.02.2016r.
2 2015Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.   Nr postępowania: TT/3/2015Ogłoszenie z dn. 30.11.2015r.
SIWZ z dn. 30.11.2015r.
Załącznik 6 z dn. 30.11.2015r.
Załącznik 7 z dn. 30.11.2015r.
Załącznik 9 z dn. 30.11.2015r.
Ogłoszenie zmiana terminu z dn. 08.12.2015r.
Modyfikacja SIWZ zmiana terminu z dn. 08.12.2015r.
Odpowiedzi na pytania z dn. 09.11.2015r.
Odpowiedzi na pytania z dn. 10.11.2015r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 29.12.2015r.
3 2015Roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa budynku warsztatowo-garażowego, zlokalizowanego na terenie zaplecza technicznego Wodociągów Płockich Sp. z o.o. w Płocku przy ul. Górnej 56B, wjazd od ul. Filtrowej”.   Nr postępowania: 2/TT/2015Ogłoszenie z dn. 18.09.2015r.
SIWZ z dn. 18.09.2015r.
2015-KON-007-PB Budowa obiektów zaplecza – zamienny
2015-KON-007-PW Budowa obiektów zaplecza – zamienny
Odpowiedzi na pytania z dn. 25.09.2015r.
Przedmiar robót – aneks
Rysunek – zakres robót zewnętrznych
Odpowiedz na pytania z dn. 28.09.2015r.
Odpowiedz na pytania z dn. 29.09.2015r.
Odpowiedz na pytania z dn. 30.09.2015r.
Odpowiedz na pytania z dn. 02.10.2015r.
SPW PRZYŁĄCZE wody bud nr1
SS PROFIL kan. sanitarna w zakresie od Ks3 do Ks6
SD PROFIL kan. deszczowa w zakresie Kd3 do Kd5 i od ist.Kd1 do Kd2
SD PROFIL kan. deszczowa w zakresie od Kd2 do Kd9
2015.10.02 Przedmiar robót, Branża sanitarna – sieci zewnętrzne
Odpowiedz na pytania z dn. 05.10.2015r.
Informacja o wyniku postępowania
4 2015Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 – wybór Biegłego RewidentaOgłoszenie Specyfikacja Załącznik nr.1. DOC / PDF Załącznik nr.2 DOC / PDF Załącznik nr.3 DOC / PDF
5 2015Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Maszewo i Przepompowni Ścieków przy ul. Jasne w Płocku w postaci skratek 19 08 01, zawartości piaskowników 19 08 02.   Nr postępowania: TT/3/2015Ogłoszenie o przetargu z dn. 08.07.2015r.
SIWZ z dn. 08.07.2015r.
Umowa z dn. 08.07.2015r.
Informacja o wyniku postępowania z dn. 04.08.2015r.
6 2015Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1-go Maja i arc. Ant. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka.   Nr postępowania: 119328 – 2015Ogłoszenie
Część I IDW
Część II IDW
Część III IDW
Załącznik nr.8
Załącznik nr.9
Załącznik nr.10 Wzór tablicy
Dokumentacja Projektowa
Przedmiar
STWIORB
Informacja
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedz na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Informacja o wyniku postepowania
7 2015Sprzedaż pojazdu – samochód specjalny.Ogłoszenie
8 2015Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/5/2015Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.05.2015 r.
Część I – IDW z dnia 13.05.2015r.
Część II – Umowa z dnia 13.05.2015r.
Część III – OPZ z dnia 13.05.2015r.
Załączniki do IDW z dnia 13.05.2015r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.06.2015 r.
9 2015Dostawa rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego dla zadania: „Przebudowa sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”  w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/4/2015Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.05.2015 r.
Część I – IDW z dnia 12.05.2015r.
Część II – Umowa z dnia 12.05.2015r.
Część III – OPZ z dnia 12.05.2015r.
Załączniki do IDW z dnia 12.05.2015r.
Odpowiedź na pytania z dnia 19.05.2015 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 01.06.2015 r.
10 2015Trzecia regeneracja granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Załącznik rys.1
Załączniki I, II i badania
Informacja o wyniku postępowania
11 2015Dostawa (tankowanie) paliw płynnych.Ogłoszenie z dn. 09.03.2015r.
12 2015Usługa Pełnienia roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/3/2015Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.02.2015 r.
Część I – IDW z dnia 03.03.2015 r.
Część II – Umowa z dnia 03.03.2015 r.
Część III – OPZ z dnia 03.03.2015 r.
Załączniki do IDW z dnia 03.03.2015 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.04.2015 r.
13 2015Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową”, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/2/2015Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2015 r.
Część I – IDW z dnia 24.02.2015 r.
Część II – Kontrakt z dnia 24.02.2015 r.
Część III – OPZ (PFU) z dnia 24.02.2015 r.
Część IV – Wykaz cen z dnia 24.02.2015
Załączniki do IDW z dnia 24.02.2015 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 02.03.2015r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 17.03.2015r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 08.04.2015 r.
14 2015Dostawę (tankowanie) paliw płynnych – w ilości PB95 – 40.000 litrów, ON – 420.000 litrów.Ogłoszenie z dnia 19.02.2015 r.
15 2015Usługa Prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/1/2015Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.01.2015 r.
Część I – IDW z dnia 13.01.2015 r.
Część II – Umowa z dnia 13.01.2015 r.
Część III – OPZ z dnia 13.01.2015 r.
Załączniki do IDW z dnia 13.01.2015 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.01.2015 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 27.02.2015 r.
1 2014Odbiór i przetwarzanie komunalnych  osadów  ściekowych  o kodzie 19 08 05   z  oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.   Nr postępowania: TT/6/2014Ogłoszenie
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania
2 2014Roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.12.2014 r.
Część I – IDW z dnia 29.12.2014r.
Część II – Kontrakt  z dnia 29.12.2014r.
Część III – OPZ z dnia 29.12.2014r.(FTP)
Załączniki do IDW z dnia 29.12.2014r.
Część I – IDW z dnia 30.12.2014r. (poprawiona numeracja)
Zmiana SIWZ z dnia 30.12.2014r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 09.01.2015 r.
Załączniki do IDW z dnia 09.01.2015 r. – poprawione
Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.02.2015 r.
3 2014Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie.   Nr postępowania: TT/5/2014Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania
4 2014Roboty budowlane, inwestycyjne i remontowe, dostawy, usługi, ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę koagulantu glinowego w ilości 1100 ton.Ogłoszenie z dnia 26.09.2014 r.
Ogłoszenie – zmiana terminu z dnia 25.11.2014 r.
5 2014Roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/6/2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.09.2014 r.
Część I IDW z dnia 01.10.2014 roku
Część II Kontrakt z dnia 01.10.2014 roku
Część III OPZ z dnia 01.10.2014 roku (FTP)
Załączniki do oferty z 01.10.2014 roku
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.10.2014 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.11.2014 r.
Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 26.11.2014 r.
6 2014Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/1/2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.08.2014 r.
Część I – IDW z dnia 02.09.2014 r.
Część II – Umowa z dnia 02.09.2014 r.
Część III – OPZ z dnia 02.09.2014 r.
Załączniki do IDW z dnia 02.09.2014 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 20.10.2014 r.
7 2014Dostawa ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/5/2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.08.2014 r.
Część I – IDW z dnia 28.08.2014 r.
Część II – Umowa z dnia 28.08.2014 r.
Część III – OPZ z dnia 28.08.2014 r.
Załączniki do IDW z dnia 28.08.2014 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 04.09.2014 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2014 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.10.2014 r.
8 2014Odbiór i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie.   Nr postępowania: TT/4/2014Ogłoszenie z dnia 18.08.2013r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 18.08.2014r.
Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 25.08.2014r.
Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 03.09.2014 r.
Informacja z dnia 07.10.2014 r.
9 2014Wykonanie renowacji kanału betonowego Ø800 i Ø600 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego w Płocku.   Nr postępowania: 3/TT/2014Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik mapowy
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Informacja o wyniku postępowania
10 2014Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I oraz II”.   Nr postępowania: JRP/FS/4/2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.08.2014 r.
Część I – IDW z dnia 08.08.2014 r.
Część II – Umowa z dnia 08.08.2014 r.
Część III – OPZ z dnia 08.08.2014 r.
Załączniki do IDW z dnia 08.08.2014 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 29.09.2014 r.
11 2014Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014 – wybór Biegłego Rewidenta.Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik nr1
Załącznik nr2
Załącznik nr3
12 2014Roboty budowlane dla zadania pn.: „Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły”, w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/3/2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.07.2014 r.
Część I IDW z dnia 30.07.2014 roku
Część II Kontrakt z dnia 30.07.2014 roku
Część III OPZ z dnia 30.07.2014 roku (FTP)
Załączniki do oferty z 30.07.2014 roku 
Załączniki do oferty – poprawione z dnia 22.08.2014 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.08.2014 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 23.09.2014 r.
Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 26.09.2014 r.
13 2014Dostawa pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem,   w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/2/2014Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.07.2014 r.
Część I – IDW z dnia 24.07.2014 r.
Część II – Umowa z dnia 24.07.2014 r.
Część III – OPZ z dnia 24.07.2014 r.
Załącznik do IDW z dnia 24.07.2014 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2014 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.09.2014 r.
14 2014Regeneracja granulowanego węgla aktywnego  pracującego w Filtrze Węglowym nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.   Nr postępowania: TT/1/2014Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ regeneracja węgla 2014
Załącznik 1
Załącznik 1 cd
Załącznik 2
Załącznik 3
Odpowiedź na zapytanie 
Odpowiedz na zapytanie z dn. 17.04.2014
Informacja o wyniku postępowania
1 2013Roboty budowlane dla zadania: „Renowacja   dwóch   równoległych   stalowych   rurociągów   tłocznych   do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”.   Nr postępowania: JRP/FS/10/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.12.2013 r.
Część I IDW z dnia 23.12.2013 roku
Część II Kontrakt z dnia 23.12.2013 roku
Część III OPZ z dnia 23.12.2013 roku (FTP)
Załączniki do oferty z dnia 23.12.2013 roku
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.01.2014 r.
Załącznik nr 6 do oferty – poprawiony z dnia 22.01.2013 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 12.02.2014 r.
2 2013Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.   Nr postępowania: JRP/FS/9/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.11.2013 r.
Część I – IDW z dnia 22.11.2013 r.
Część II – Umowa z dnia 22.11.2013 r.
Część III – OPZ z dnia 22.11.2013 r.
Załączniki.docx
Zmiany do SIWZ z dnia 29.11.2013 r.
Sprostowanie zamówienia o ogłoszeniu z dnia 29.11.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 3.12.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 4.12.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 5.12.2013 r.
Odpowiedzi na pytanie z dnia 10.12.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 12.12.2013 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 27.12.2013 r.
3 2013Odbiór i przetwarzanie komunalnych  osadów  ściekowych  o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni  ścieków  w  Maszewie, który polegać ma na transporcie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji przetwarzania osadu.   Nr postępowania: TT/4/2013Ogłoszenie o przetargu
SIWZ 
Informacja o wyniku postępowania
4 2013Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 – wybór Biegłego Rewidenta.Ogłoszenie
Specyfikacja – 2013 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
5 2013Dostawa wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody.   Nr postępowania: JRP/FS/8/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.07.2013 r.
Część I – IDW z dnia 05.08.2013r.
Część II – Umowa z dnia 05.08.2013r.
Część III – OPZ z dnia 05.08.2013r.
Załączniki do IDW z dnia 05.08.2013r.Informacja o wyniku postepowania z dnia 12.09.2013 r.
6 2013Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych z przepompowni ścieków przy ul. Jasnej i oczyszczalni ścieków w Maszewie w postaci skratek 19 08 01 i zawartości  piaskowników 19 08 02.   Nr postępowania: TT/2/2013Ogłoszenie
SIWZ
Umowa
Informacja o wyniku postępowania
7 2013Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/6/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.06.2013 r.
Część I – IDW z dnia 12.06.2013 r.
Część II – Umowa z dnia 12.06.2013 r.
Część III – OPZ z dnia 12.06.2013 r.
Załączniki do IDW
Odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2013
Odpowiedzi na pytania z dnia 09.07.2013 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.08.2013 r.
8 2013Druga regeneracja granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Rysunki
Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.06.2013 r.
9 2013Roboty budowlane dla zadania: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, etap 2”.   Nr postępowania: JRP/FS/5/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.03.2013 r.
Załączniki do ogłoszenia z dnia 14.03.2013 r.
Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach z dnia 14.05.2013 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 16.07.2013 r.
10 2013Dostawa nakładek na wodomierze do radioodczytu.Ogłoszenie
11 2013Dostawa (tankowanie) paliw płynnych.Ogłoszenie
12 2013Prowadzenie  działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.   Nr postępowania: JRP/FS/4/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2013 r.
Część I – IDW z dnia 25.02.2013 r.
Część II – Umowa z dnia 25.02.2013 r.
Część III – OPZ z dnia 25.02.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.03.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 18.03.2013 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 10.04.2013 r.
13 2013Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.   Nr postępowania: JRP/FS/3/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2013 r.
Część I – IDW z dnia 25.02.2013 r.
Część II – Umowa z dnia 25.02.2013 r.
Część III – OPZ z dnia 25.03.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.03.2013 r.
Załączniki do IDW
Informacja o wyniku postępowania z dnia 15.04.2013 r.
14 2013Roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo”.   Nr postępowania: JRP/FS/1/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.02.2013 r .
Część I – IDW z dnia 25.02.2013 r.
Część II – Kontrakt z dnia 25.02.2013 r.
Część III – OPZ z dnia 25.02.2013 r.
Część IV – Wykaz cen z dnia 25.02.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 11.03.2013 r.
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.03.2013 r.
Zmiany do SIWZ z dnia 28.03.2013 r.
Część IV – Wykaz cen z dnia 28.03.2013 r. (poprawiony)
Sprostowanie ogłoszenia o zamówienia z dnia 28.03.2013 r.
Załączniki do IDW
Informacja o wyniku postępowania z dnia 19.04.2013 r.
15 2013Roboty budowlane dla zadania: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”.   Nr postępowania: TT/ZP/1/2013Ogłoszenie z dnia 12.02.2013r.
Załączniki z dnia 12.02.2013r.
Informacja z dnia 26.02.2013r. o odwołaniu
Odwołanie – 25.02.2013r.
Informacja o przystąpieniu do odwołania z dnia 04.03.2013
Przystąpienie do odwołania z dnia 01.03.2013
Informacja z dnia 06.03.2013
Postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.03.2013r
Informacja o wynikach spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach z dnia 17.05.2013 r .
Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.08.2013 r.
16 2013Roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”.   Nr postępowania: JRP/FS/2/2013Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.02.2013 r.
Załączniki do ogłoszenia z dnia 08.02.2013 r.
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.02.2013 r.
Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach z dnia 16.04.2013 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 05.06.2013 r.
Wezwanie Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 17.06.2013
17 2013Remont Zbiornika Wody Czystej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ul. Górnej 56B.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
SIWZ
Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
Informacja o wyniku postępowania
1 2012Wykonanie renowacji kanału sanitarnego metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Obrońców Płocka 1920 r.   Nr postępowania: TT/8/2012Ogłoszenie
SIWZ
Mapa
Informacja o wyniku postępowania
2 2012Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem.Ogłoszenie
3 2012Sprzedaż agregatu prądotwórczego typ 82Z2P-76hR.Ogłoszenie
4 2012Budowa przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Urodzajnej 6 i 20 w Płocku.   Nr postępowania: 6/TT/ZP/2012Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Przedmiar
Projekt techniczny
Projekt techniczny 2
Wzór umowy
Informacja o wyniku postępowania
5 2012Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Spokojnej w Płocku.   Nr postępowania: 5/TT/ZP/2012Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Specyfikacja techniczna
Przedmiar
Projekt
Wzór umowy
Odpowiedź na zapytanie
Odpowiedź na zapytanie
Informacja o wyniku postępowania
6 2012Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 10 017 MWh dla 48 punktów poboru należących do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.Ogłoszenie
SIWZ
Punkty poboru energii
Oświadczenie art. 22
Formularz ofertowy
Oświadczenie art. 24
Załącznik podwykonawcy
Wykaz dostaw energii elektrycznej
Zapytanie z dnia 17.10.2012 r .
Zapytanie z dnia 22.10.2012 r.
Informacja o wyniku postępowania
7 2012Dostawa piasku kopalnianego do zagęszczenia gruntu w ilości 22000 ton.Ogłoszenie 
8 2012Badanie sprawozdania finansowego za 2012 Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. – wybór Biegłego Rewidenta.Ogłoszenie
Specyfikacja
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
9 2012Wykonanie zastępczego otworu studziennego K1A na ujęciu wód podziemnych.   Nr postępowania: 6/TT/2012Ogłoszenie
SIWZ
Decyzje
Projekt
Informacja o wyniku postępowania
10 2012Dostawa koagulantu glinowego w ilości 1200 ton.Ogłoszenie
11 2012Odbiór i transport odpadów technologicznych powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków Maszewo i przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku.   Nr postępowania: TT/5/2012Ogłoszenie z dnia 12.07.2012 r.
SIWZ
Umowa
Informacja o wyniku postępowania
12 2012Budowa wodociągu w ulicach Tokarska i Dobrzykowska w Płocku.   Nr postępowania: 3/TT/ZP/2012Ogłoszenie z dnia 11.07.2012 r.
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Wzór umowy
Przedmiar robót
Projekt 1
Projekt 2
Specyfikacja-Dobrzykowska
Specyfikacja-Tokarska
Decyzja + Mapka
Odpowiedz na pytanie
Informacja o wyniku postępowania
13 2012Dostawa siarczanu żelazowego w ilości 800 ton.Ogłoszenie
14 2012Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Kolegialnej w Płocku (na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Gradowskiego).   Nr postępowania: 4/TT/2012Ogłoszenie
SIWZ
Mapy
Informacja o wyniku postepowania
15 2012Przebudowa Wieży Ciśnień i dobudowa tarasu w kondygnacji pierwszego piętra, zmiana sposobu użytkowania z funkcji nieużytkowej na funkcję usługową wraz z częściową zmianą konstrukcji dachu (punkt widokowy).   Nr postępowania: 2/TT/ZP/2012Ogłoszenie o zamówieniu
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Umowa – Wzór
Specyfikacja
Architektura
PBW Przyłącze elektryczne
PB Instalacje elektryczne
Branża sanitarna
Konstrukcja
Przedmiary
Specyfikacje techniczne
Odpowiedzi na zapytania
Projekt przyłączy do wieży ciśnień
Opinia konserwatora zabytków
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedz na zapytania
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytanie
Odpowiedzi na zapytania
Rzut fontanny
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rysunki
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedź na zapytanie
Informacja o wyniku postępowania
16 2012Przebudowa i rozbudowa budynku laboratorium zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, przy ul. Górnej 56B.   Nr postępowania: TT/2/2012Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiar
Laboratorium architektura
Laboratorium konstrukcje
Instalacje sanitarne wewnętrzne
Instalacje sanitarne zewnętrzne
Specyfikacje techniczne
Branża drogowa
Branża elektryczna + LAN
Odpowiedź na zapytanie
Informacja o wyniku postępowania
17 2012Dostawa dla zadania: „III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/2/MIII/558/2052/2012Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.03.2012 roku
Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu z dnia 04.05.2012r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 02.08.2012 roku
18 2012Modernizacja istniejącego rurociągu DN 350 metodą crackingu statycznego w ul. Armii Krajowej w Płocku.Ogłoszenie
SIWZ
Mapka
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 20.02.2012
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 23.02.2012
Odpowiedz na pytanie Wykonawcy 24.02.2012
Informacja o wyniku postępowania
Odpowiedź na zapytanie wykonawcy 09.03.2012
Informacja
Informacja o wyniku postepowania
19 2012Dostawa nakładek na wodomierze do odczytu radiowego.Ogłoszenie
20 2012Dostawa paliw płynnych (tankowanie) – w ilości Pb95 -10 000 litrów, ON – 130 000 litrów /12 miesięcy.Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych
1 2011Sprzedaż maszyny i urządzenia wyłączone z eksploatacji w Wydziale Oczyszczalni Ścieków.Ogłoszenie
2 2011Prowadzenie doradztwa projektowego polegającego na analizie i konsultacji realizowanego Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/3/2011Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2011 roku
Odpowiedź na pytania z dnia 03.01.2012 roku
Informacja o wyniku postepowania z dnia 23.01.2012 roku
3 2011Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.   Nr postępowania: TT/9/2011Ogłoszenie – 16.11.2011 r.
SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Odpowiedź na zapytanie, modyfikacja SIWZ – 28.11.2011 r.
Odpowiedź na zapytanie – 30.11.2011 r.
Informacja o wyniku postępowania
4 2011Dostawa chlorku poliglinu do zwalczania bakterii nitkowatych wraz z urządzeniami do magazynowania i dozowania – w ilości 250 ton/12 miesięcy.Ogłoszenie
5 2011Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 11000 MWh dla 46 punktów poboru należących do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.Ogłoszenie z 23.09.2011 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 28.09.2011 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Odpowiedź na pytania i modyfikacja z dnia 19.10.2011 r.
Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.11.2011 r.
6 2011Obsługa bankowa „Wodociągów Płockich Sp. z o.o.”   Nr postępowania: TT/8/2011Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Komplet dokumentów
Odpowiedź na zapytanie – 05.09.2011
Odpowiedź na zapytanie – 06.09.2011
Informacja o wyniku przetargu
7 2011Badanie sprawozdania finansowego „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.za 2011 – wybór Biegłego RewidentaOgłoszenie – wybór biegłego
Specyfikacja
Informacja o wyniku przetargu
8 2011Regeneracja granulowanego węgla aktywnego pracującego w Filtrze Węglowym nr 1 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku.   Nr postępowania: TT/7/2011Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ
Filtra sorb 300 i 400
Rysunek 1
Rysunek 2
Odpowiedź – 14.07.2011 (1)
Odpowiedź – 14.07.2011 (2)
Odpowiedź – 15.07.2011
Odpowiedź – 18.07.2011
Odpowiedź – 19.07.2011
Informacja o wyniku postępowania
9 2011Dostawa siarczanu żelazowego w ilości 1000 ton.Ogłoszenie
10 2011Naprawy dróg po robotach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Płocka.   Nr postępowania: TT/6/2011Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Informacja o wyniku postępowania
11 2011Obsługa bankowa dla „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.   Nr postępowania: TT/5/2011Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Komplet dokumentów
Odpowiedź na zapytanie – 07.06.2011
Odpowiedź na zapytanie – 13.06.2011
Odpowiedź na zapytanie – 21.06.2011
Odpowiedź na zapytanie – 22.06.2011
Odpowiedź na zapytanie – 24.06.2011
Odpowiedź na zapytanie – 28.06.2011
Informacja – 28.06.2011
Odpowiedź na zapytanie – 01.07.2011
Odpowiedź na zapytanie – 04.07.2011
Odpowiedź na zapytanie – 04.07.2011
Odpowiedź na zapytanie – 06.07.2011
Odpowiedź na zapytanie – 04.07.2011
Odpowiedź na zapytanie – 12.07.2011
Odpowiedź na zapytanie – 14.07.2011
Ogłoszenie – 08.08.2011
12 2011Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Maszewie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu.   Nr postępowania: TT/4/2011Ogłoszenie
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania
13 2011Wykonanie wykładziny w ilości 1690 m2 – powłoki w systemie PCC na ścianach, słupach, blokach oporowych rurociągów i stropie wewnątrz zbiornika, aplikowanej metodą natryskową, o średniej grubości 2,5 cm oraz wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, występujących w zbiorniku rys w ilości 40 m b.   Nr postępowania: TT/3/2011Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja zdjęciowa
Odpowiedź
Informacja o wyniku postępowania
14 2011Wykonanie renowacji kanału betonowego Ø 800 metodą rękawa termoutwardzalnego w ul. Piłsudskiego w Płocku.Ogłoszenie
SIWZ Kolektor F
Mapy
Odpowiedź na zapytanie
Informacja o wyniku postępowania
15 2011Roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/2/2011Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.02.2011 roku
Część I – IDW z dnia 25.02.2011 roku
Część II – Kontrakt z dnia 25.02.2011 roku
Część III – OPZ z dnia 25.02.2011 roku
Załączniki z dnia 25.02.2011 roku
Przedmiar robót z dnia 25.02.2011 roku
Odpowiedzi na pytania z dnia 11.03.2011 roku
Przedmiar robót – poprawiony z dnia 23.03.2011 roku
Odpowiedzi na pytania z dnia 23.03.2011 roku
Modyfikacja SIWZ z dnia 30.03.2011 roku
Przedmiar robót – poprawiony z dnia 30.03.2011 roku
Informacja o wyniku postepowania z dnia 11.05.2011 roku
16 2011Dostawa nakładek na wodomierze do radioodczytu w ilości 3000 sztuk.Ogłoszenie
17 2011Budowa budynku  garażowego z zapleczem socjalnym  dla potrzeb Wydziału Sieci  Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami  sanitarnymi, elektrycznymi,   c.o.  i przyłączami, z dobudowaniem  placu  i zagospodarowaniem terenu  w rejonie projektowanego  budynku, zlokalizowanego  na terenie  Oczyszczalni  Ścieków  w Maszewie n/Wisłą.   Nr postępowania: TT/1/2011Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Ogłoszenie wyniku postępowania
18 2011Roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/1/2011Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2011 roku
Część I – IDW z dnia 09.02.2011 roku
Część II – Kontrakt z dnia 09.02.2011 roku
Część III – OPZ z dnia 09.02.2011 roku
Załączniki z dnia 09.02.2011 roku
Przedmiar robót z dnia 09.02.2011 roku
Modyfikacja SIWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2011 roku
Mapa geotechniczna z dnia 21.02.2011 roku
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.02.2011 roku
Informacja o wyniku postępowania z dnia 04.04.2011 roku
1 2010Dostawa paliw płynnych.Ogłoszenie o przetargu
2 2010Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap II” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/4/2010Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.12.2010 roku
Część I IDW z dnia 24.12.2010 roku
Część II kontrakt z dnia 24.12.2010 roku
Część III OPZ z dnia 24.12.2010 roku
Załączniki do oferty z dnia 24.12.2010 roku
Przedmiar robót z dnia 24.12.2010 roku
Odpowiedź na pytania z dnia 11.01.2011 roku
Część III OPZ – uzupełnienie z dnia 18.01.2011 roku
Modyfikacja SIWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 18.01.2011 roku
Zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 18.01.2011 roku
Modyfikacja SIWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 01.02.2011 roku
ST-06.01 Zewnętrzne rurociągi technologiczne – poprawione z dnia 01.02.2011 roku
ST-06.02 Instalacje i urządzenia technologiczne i techniczne – poprawione z dnia 01.02.2011 roku
Przedmiar robót – poprawiony z dnia 01.02.2011 roku
Zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 01.02.2011 roku
Modyfikacja SIWZ Odpowiedzi na pytania z dnia 07.02.2011 roku
Przedmiar robót – poprawiony z dnia 07.02.2011 roku
Modyfikacja SIWZ z dnia 09.02.2011 roku
Przedmiar robót – aktualny z dnia 09.02.2011 roku
Informacja o wyniku postępowania z dnia 18.03.2011 roku
3 2010Budowa wodociągu w ulicy Janówek w Płocku, wg P.T. Budowy sieci wodociągowej w ul. Janówek (Dz. Nr 509, 502, 503, 512, 513, 514, 532, 779, 778, 777, 907, 902, 775, 774, 753, 752/6, 751, 781, 780, 877, 554/1, 562, 604).   Nr postępowania: WZ/11/2010Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Dokumenty do pobrania
Przedmiary
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.01.2011
4 2010Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.   Nr postępowania: JRP/FS/3/2010Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.11.2010 roku
Część I – IDW z dnia 23.11.2010 roku
Część II – kontrakt z dnia 23.11.2010 roku
Część III – OPZ z dnia 23.11.2010 roku
Załączniki z dnia 23.11.2010 roku
Przedmiar robót z dnia 23.11.2010 roku
Modyfikacja SIWZ z dnia 13.12.2010 roku
Przedmiar robót – poprawiony z dnia 13.12.2010 roku
Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2010 roku
Zmiana terminu otwarcia ofert z dnia 21.12.2010 roku
Informacja o wyniku postępowania z dnia 21.01.2011 roku
5 2010Dostawa wodomierzy wraz z osprzętem.Tekst załączony na podstronie – brak pliku
6 2010Usługa pełnienia roli Inżyniera kontraktu dla projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.   Nr postępowania: JRP/FS/2/2010Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.11.2010 roku
Część I – IDW z dnia 04.11.2010 roku
Część II – Umowa z dnia 04.11.2010 roku
Część III – OPZ z dnia 04.11.2010 roku
Załączniki z dnia 04.11.2010 roku
Modyfikacja, Odpowiedź na pytania z dnia 06.12.2010 roku
Załącznik nr 2 poprawiony z dnia 06.12.2010 roku
Informacja o wyniku postępowania z dnia 13.01.2011 roku
Informacja o wyniku postępowania – podpisanie umowy z dnia 24.01.2011 roku
7 2010Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym dla terenu Cukrowni przy ul. Pocztowej oraz odcinka kanału sanitarnego od studni S20 do studni S3 przy ul. Borowickiej 2 w Płocku.Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Badania geotechniczne
Przedmiar
8 2010Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w planowanej ilości około 10000 MWh dla 45 punktów poboru należących do „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.   Nr postępowania: 1/PPR/ZP/2010Ogłoszenie z dnia 15.10.2010 roku
Specyfikacja energia elektryczna
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1
Załącznik nr 4 Oświadczenie art. 24 ust.1
Załącznik nr 5 Podwykonawcy
Załącznik nr 6 Wykaz dostaw energii elektrycznej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
9 2010Roboty budowlane dla zadania: „Budowa budynku garażowego z zapleczem socjalnym dla potrzeb Wydziału Sieci Kanalizacyjnej, wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, c.o. i przyłączami, z dobudowaniem placu i zagospodarowaniem terenu w rejonie projektowanego budynku, zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maszewie n/Wisłą”.Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Odpowiedź na pytanie wykonawcy
10 2010Budowa wodociągu w ulicach Krakówka i Ciechomickiej w Płocku wg P.T. budowy wodociągu dla zabudowy mieszkaniowej w ul. Krakówka, działki nr ewid.1327,71,143.Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dokumentacja projektowa
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dokumentacja geotechniczna
Przedmiar robót strona tytułowa
Przedmiar robót
Odpowiedź na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
11 2010Dostawa koagulantu glinowego w ilości 1500 ton.Tekst załączony na podstronie – brak pliku
12 2010Badanie sprawozdania finansowego „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o.za 2010 – wybór Biegłego RewidentaOgłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
13 2010Dostawa 1000 szt. nakładek na wodomierze do odczytu radiowego.Tekst załączony na podstronie – brak pliku