Przetarg nieograniczony: „Na wykonanie studni nr K-6 w otworach kredowo – trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka”

Numer postępowania: TPW/PN/3/2020

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony: „Na wykonanie studni nr K-6 w otworach kredowo – trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.10.2020r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załączniki
  4. Projekt umowy
  5. Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki
  6. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.10.2020r.
  7. Zestawienie ofert
  8. Informacja o wyniku postępowania.pdf