Przetarg nieograniczony: „Na wykonanie studni nr K-7 w otworach kredowo – trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka”

Numer postępowania: TPW/PN/1/2021

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ogłaszają przetarg nieograniczony: „Na wykonanie studni nr K-7 w otworach kredowo – trzeciorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę miasta Płocka”

  1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.10.2021 r.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówieni
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – załączniki
  4. Opis Przedmiotu Zamówienia – załączniki
  5. Wzór umowy wraz z załącznikiem
  6. Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2021 r.
  7. Informacja z otwarcia ofert