Zapytanie cenowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022

Nr postępowania 5/FF/TT/2021

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2021 i 2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania o  tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oferty należy składać do dnia 17.09.2021 r. do godz. 1500 w siedzibie Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11.

Dokumenty: