Zapytanie cenowe na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024

Nr postępowania: 12/2023/RN

Rada Nadzorcza „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania o  tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oferty należy składać do dnia 09.10.2023 r. do godziny 15:00 w siedzibie Spółki „Wodoiągi Płockie” Sp. z o.o., 09-402 Płock, ul. Harcerza A. Gradowskiego 11.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta w wersji edytowalnej

Klauzula informacyjna